Svenska Tjeckiska
USS Lexington USS Lexington
USS Monitor USS Monitor
USS Nautilus USS Nautilus
USS Ronald Reagan Ronald Reagan
USS Voyager USS Voyager
Ustka Ustka
Utah Utah
Utah Jazz Utah Jazz
Utahraptor Utahraptor
utan ale
utan motstycke bezpříkladný
utan slut do nekonečna
utanför mimo lokalitu
Utanför kroppen-upplevelse Astrální cestování
utantill zpaměti
utarmning zbídačení
utarrendering smlouva o pronájmu
utbe žádat
utbilda vzdělat
utbildad vzdělaný
utbildning vzdělávání
utbildningsanstalt instituce vzdělávací
utbildningsbana stezka naučná
utbildningscentrum školící středisko
utbildningsnivå úroveň vzdělání
utbildningsorganisation organizace školská
utbildningsplanering plánování vzdělávací
utbildningspolitik politika v oblasti vzdělávání
utbildningssystem systém vzdělávací
utbjuda prodávat
utbredningsområde stanoviště
utbrista zvolat
utbrytning secese
utbud och efterfrågan nabídka a poptávka
utbuktning boule
Utbyggnadsspråk Typologická klasifikace jazyků
utbyte výnos
utbyte av data výměna dat
utbyte av elektroniska data výměna dat elektronických
utdela distribuovat
utdelning prodej
utdikning rekultivace půdy
utdrag výtah
utdöd vymřelý
utdöda arter vyhynulé druhy
utegångsförbud zákaz vycházení
Utena Utenský kraj
utesluta oddělit
Uteslutningstecken Elipsa
Utfallsrum Vesmír
utflykt výlet
utformande projekce
utformning projekce
utforskning geologický průzkum
Utforskningen av Mars Výzkum Marsu
utfärdande av intyg certifikát
utförande děj
utförbar proveditelný
utförsel vývoz
utgift vydání
utgifter náklady
utgrävning proces hloubení
utgrävningshög halda vyhloubeného materiálu
utgrävningssida svah výkopu
utgrävningsställe místo hloubení
utgrävt hål jáma vyhloubená
utgång východ
utgåva vydání
utgöra tvořit
uthyrande smlouva o pronájmu
uthyrning av fastigheter pronájem nemovitosti
uthärda snést
Utilitarism Utilitarismus
utjämningasavgift kompenzační daň
utjämningsmagasin nádrž záchytná
utjäst slam kal
utkast koncept
utkast till lagstiftning návrh legislativní
Utlandsprefix Mezinárodní přestupný znak
utlämning vydání
utländsk cizí
utländsk valuta valuta
utlänning cizinec
utlåtande názor
utlösning ejakulace
UTM UTM
utmana vyzvat
utmaning výzva
utmattad vyčerpaný
utmattning únava
utmärkt vynikající
Utnapishtim Utnapištim
utnyttja využít
utnyttjande av resurser využívání zdrojů
utnyttjande av resurser využití zdrojů
utnyttjning av underjordiskt vatten odběr vody podzemní
Utnötningskrig Opotřebovací válka
utom kromě
utomjording mimozemšťan
utomjordisk mimozemský
utomlands v zahraničí
utomäktenskaplig mimomanželský
utopi utopie
Utopisk socialism Utopický socialismus
utplånande vyhynutí
utplånlig zničitelný
utpressa vydírat
utpressare vyděrač
utpressning vydírání
Utrakvism Utrakvismus
Utrecht Utrecht
utrikes v zahraničí
utrikes ärende zahraniční věci
utrikesdepartement ministerstvo zahraničních věcí
utrikeshandel zahraniční obchod
utrikesminister ministr zahraničí
utrikesministerium ministerstvo zahraničních věcí
utrikespolitik politika zahraniční
utrop zvolání
utropstecken vykřičník
Utrotning Vyhynulý
utrotningshotade djurarter druhy ohrožené živočišné
utrotningshotade växtsorter druhy ohrožené rostlinné
utrusta vybavit
utrustande vybavení
utrustning vybavení
utrustning för föroreningsbekämpning zařízení na snižování znečištění
utrustning för reglering av utsläpp zařízení na snižování znečištění
utrustningar vybavení
utrymme prostor
utrymning evakuace
uträkning výpočet
utröna najít
utsatt zranitelný
Utsatt belägenhet Stát
utsikt předpověď
utskott komise
utskottsvara druhá jakost
utskrivning odvod
utslagsgivande směrodatný
utsliten starý
utsläpp emise
utsläpp av radioaktivitet emise radioaktivní
utsläpp av muterade mirkoorganismer uvolnění zmutovaných mikroorganizmů
utsläpp från jordbruk zemědělské odpadní vody
utsläpp i atmosfären emise do ovzduší
utsläpp i vatten emise znečišťující vodu
utsläppsnorm norma emisní
utsläppsregister registr znečištění emisemi
utsläppsstyrning kontrola emisí
utsprida šířit
utspädd syra kyselina zředěná
utspädning ředění
utställning výstava
utställningsföremål výstava
utstå přečkat
utstöta vydat (zvuk)
utsugare vyděrač
utsugningsanordning zařízení k odvádění odpadních látek
Utsunomiya Ucunomija
utsvävning odbočka
utsäde semeno
utsända vysílat
utsändning vysílání
utsättning av organismer vypouštění organismů
utsättning för buller plán působení hluku
utsättning för strålning vystavení účinkům záření
uttagning av grundvatten jímání vody podzemní
uttal výslovnost
Uttar Pradesh Uttarpradéš
uttaxera poplatek
uttaxering poplatek
utter vydra
uttorkad dehydrovaný