Söktermen rynka har 16 resultat
SV Svenska DE Tyska
rynka (v) [kjol] ankrausen (v) [kjol]
rynka (v) falten (v)
rynka (n) [ansikte] Falte (n) {f} [ansikte]
rynka (n) [kläder] Falte (n) {f} [kläder]
rynka (n v) [line or crease in the skin] Falte (n v) {f} [line or crease in the skin]
SV Svenska DE Tyska
rynka (v) [kläder] knittern (v) [kläder]
rynka (v) [kläder] knautschen (v) [kläder]
rynka (v) [kläder] zerknautschen (v) [kläder]
rynka (v) [kläder] zerknittern (v) [kläder]
rynka (n v) [to have a frown on one's face] die Stirn runzeln (n v) [to have a frown on one's face]
rynka (n) [ansikte] Furche (n) {f} [ansikte]
rynka (v) kräuseln (v)
rynka (n) [ansikte] Runzel (n) {f} [ansikte]
rynka (n v) [line or crease in the skin] Runzel (n v) {f} [line or crease in the skin]
rynka (n v) [to have a frown on one's face] runzeln (n v) [to have a frown on one's face]
rynka (v) [kläder] fälteln (v) [kläder]
SV Synonymer för rynka DE Översättningar
band [streck] n lint (n v)
kurva [streck] (u kurwe
linje [streck] (u lyn
pipa [vika] (u fluit
vecka [vika] week
bädd [spricka] bodem (n v)
veck [spricka] n vou