Söktermen uppta har 18 resultat
SV Svenska DE Tyska
uppta (v)
 • upptagen
besetzen (v)
 • besetzt
 • besetzen
 • besetzt
 • besetztest
 • besetzten
 • besetz(e)
uppta (v) [mental aktivitet]
 • upptagen
verdauen (v) [mental aktivitet]
 • verdaut
 • verdaust
 • verdauen
 • verdautest
 • verdauten
 • verdau(e)
uppta (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • upptagen
beifügen (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • beigefügt
 • fügst bei
 • fügen bei
 • fügtest bei
 • fügten bei
 • füg(e) bei
uppta (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • upptagen
zufügen (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • zugefügt
 • fügst zu
 • fügen zu
 • fügten zu
 • fügtest zu
 • füg(e) zu
uppta (v) [fysiologi] in sich aufnehmen (v) [fysiologi]
SV Svenska DE Tyska
uppta (v) [fysiologi]
 • upptagen
assimilieren (v) [fysiologi]
 • assimiliert
 • assimilierst
 • assimilieren
 • assimilierten
 • assimiliertest
 • assimiliere
uppta (v) [tid]
 • upptagen
beanspruchen (v) [tid]
 • beansprucht
 • beanspruchst
 • beanspruchen
 • beanspruchten
 • beanspruchtest
 • beanspruch(e)
uppta (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • upptagen
beitreten (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • beigetreten
 • trittst bei
 • treten bei
 • tratest bei
 • traten bei
 • tritt bei
uppta (v) [to endure]
 • upptagen
ertragen (v) [to endure]
 • ertragen
 • erträgst
 • ertragen
 • ertrugst
 • ertrugen
 • ertrag(e)
uppta (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • upptagen
verbinden (n v) [to attach (to) or unite (with)]
 • verbunden
 • verbindest
 • verbinden
 • verbanden
 • verbandest
 • verbind(e)
uppta (v) [to endure]
 • upptagen
aushalten (v) [to endure]
 • ausgehalten
 • halten aus
 • hältst aus
 • hieltest aus
 • hielten aus
 • halt(e) aus
uppta (v) [medlem] als Mitglied aufnehmen (v) [medlem]
uppta (v) [metod]
 • upptagen
übernehmen (v) [metod]
 • übernommen
 • übernimmst
 • übernehmen
 • übernahmen
 • übernahmst
 • übernimm
uppta (v) [metod]
 • upptagen
nachmachen (v) [metod]
 • nachgemacht
 • machst nach
 • machen nach
 • machten nach
 • machtest nach
 • mach(e) nach
uppta (v) [tid] in Anspruch nehmen (v) [tid]
uppta (v) [physics: to take up by chemical or physical action]
 • upptagen
absorbieren (v) [physics: to take up by chemical or physical action]
 • absorbiert
 • absorbieren
 • absorbierst
 • absorbiertest
 • absorbierten
 • absorbiere
uppta (v) [medlem]
 • upptagen
aufnehmen (v) [medlem]
 • aufgenommen
 • nehmen auf
 • nimmst auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
uppta (v)
 • upptagen
aufnehmen (v)
 • aufgenommen
 • nehmen auf
 • nimmst auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf