Svenska Engelska
anorexi anorexia
anorexia nervosa anorexia nervosa
anorlunda otherwise
Anote Tong Anote Tong
Another Side of Bob Dylan Another Side of Bob Dylan
Anouk Anouk
Anouk Aimée Anouk Aimée
Anousheh Ansari Anousheh Ansari
anpart share
anpassa adapt
anpassa efter gear to
anpassa sig adapt
anpassa sig till conform to
anpassa till adapt to
anpassad adapted
anpassade adapted
anpassar accommodates
Anpassare Adapter pattern
anpassning adjustment
anpassningsbar adaptive
anpassningsförmåga adaptability
anpassningsperiod adaptation period
anrik ancient lineage
anrika concentrate
anrikat uran enriched uranium
anrikning concentration
anrop call
anropa beg
anropande imploring
anropsignal call sign
anrätta prepare
anrätta på en utomhusgrill barbecue
anrättning cooking
ans care
ansamla collect
Ansan Ansan
Ansari X Prize Ansari X Prize
ansats onset
ansatt afflicted
Ansbach Ansbach
anse esteem
anse lämpligt att see fit
anse om think about
anse som en flopp write off
anse vämjeligt find nauseating
anse äckligt find nauseating
Anse-ser-såg-sett Count
ansedd celebrated
anseende distinction
Ansegisel Ansegisel
Ansei Ansei
Ansel Adams Ansel Adams
Ansellia Ansellia
Anselm Anselm
Anselm av Canterbury Anselm of Canterbury
Anselm av Lucca Anselm of Lucca
Anselm Feuerbach Anselm Feuerbach
Anselmo Alliegro Anselmo Alliegro y Milá
ansenlig notable
Anseong Anseong
Anserimimus planinychus Anserimimus
Anserinae Anserinae
anses bero på attributable
anses vara bland rank among
Ansgar Ansgar
Anshan Anshan
Ansi American National Standards Institute
ANSI C ANSI C
ANSI-konst ANSI art
ansikslyftning face-lift
ansiksmask mudpack
ansikte face
ansikte mot ansikte face-to-face
ansikts- facial
ansiktsdrag feature
ansiktsfärg complexion
ansiktslyft facelift
ansiktslyftning face-lift
ansiktslös anonymous
ansiktsneuralgi trigeminal neuralgia
ansiktspuder face powder
ansiktsservett Kleenex
ansiktsslöja yashmak
ansiktsuttryck face
ansjovis anchovy
Ansjovisfiskar Anchovy
anskaffa obtain
anskaffande provision
anskaffbar procurable
anskaffning procurement
anskaffningskostnad acquisition
anskrämlig hideous
anskrämlighet hideousness
anslag allowance
anslagstavla bulletin board
anslagsäskande budget estimate
ansluta connect
ansluta sig join
ansluta sig till join
ansluta sig till en fackförening unionize
anslutande connecting
ansluten connected
ansluten till adhered
anslutning adhesion
anslutningar fittings
anslutningsdon adapter
anslå assign
anslående graceful
ANSMET ANSMET
Anson Burlingame Anson Burlingame
Anson Carter Anson Carter
anspel allude to
anspela allude
anspela på allude to
anspelning implication
anspråk claim
anspråksfull pretentious
anspråksfullhet pretension
anspråkslös reasonable
anspråkslöshet simplicity
anspråkslöst lowly
anspänna strain
anspänning tension
anstalt arrangement
anstifta trigger
anstiftare instigator
anstorm assault
anstormning onrush
anstrucken av infected with
anstryka prime
anstrykning flavor
anstränga strain
anstränga sig strain
anstränga sig för att kunna höra strain one's ears
ansträngande strenuous
ansträngning strain
ansträngningar efforts
anställa put to work
anställa personal till man
anställa som ställföreträdare deputize
anställd employed
anställda employees
anställning job
anställningsavtal employment contract
anställningsbar employable
anställningsbarhet employability
anställningskontrakt employment contract
anställningstid period of employment
anställningsvillkor term of employment
anständig proper
anständighet respectability
anständigt finely
anstå fit
anstå någon become someone
anstånd grace
anstöt offense
anstötlig indecent
anstötlighet misconduct
ansvar liability
ansvara responsible for
Ansvarets hus House of Responsibility
ansvarig amenable
ansvarighet accountability
ansvarighet för miljöföroreningar pollution liability
ansvarsfull responsible
Ansvarsfullhet Moral responsibility
ansvarsfullt responsibly
ansvarskännande responsible
ansvarslös irresponsible
ansvarspåföljd legal penalty
ansvarsskyldighet liability
ansvarstagande responsible
ansvällning swelling