Svenska Engelska
avokado avocado
Avord Avord
avpassa adapt
avpassa sig adapt
avpassad adapted
avpassade fitted
avpassning adjustment
avpatrullera patrol
avpollettera dispose of
avpoträttera portray
avprickningslista check list
AVR Atmel AVR
Avrad Share-cropping
Avram Grant Avram Grant
Avram Hershko Avram Hershko
avreagera abreact
avreagera sig let off steam
avreagering abreaction
avreda thicken
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avresa depart
avrigga unrig
Avril Lavigne Avril Lavigne
avrinna drain off
avrinning drain
avrinningsmönster discharge regime
avrinningsområde catchment area
Avro Anson Avro Anson
Avro Lancaster Avro Lancaster
Avro Vulcan Avro Vulcan
avrop suborder
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
avrusta disarm
avrustning disarmament
Avry Avry
avräkning clearing
avräkningsanstalt clearinghouse
avrätta execute
avrätta i elektriska stolen electrocute
avrättning execution
avråda dissuade
avrådan dissuasion
AVS-länderna ACP countries
avsadla unsaddle
avsaknad lack
avsalta desalinize
avsaltning desalination
avsaltning av vatten water desalination
avsaltningsanläggning desalination plant
avsalugröda cash crop
avsats ledge
avscanna scan
avscannade scanned
avse mean
avsedd intended
avseende respect
avsegla sail
avsela unharness
avsevärd considerable
avsevärt substantially
avsides outlying
avsigkommen broken-down
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikt end
avsikter intentions
avsiktlig intentional
avsiktligt deliberately
avskaffa shut down
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskalande peeling
avskavning abrasion
avsked farewell
avskeda discharge
avskedade dismissed
avskedande discharge
avskedsansökan resignation
avskedsbesök farewell visit
avskedsfest sendoff
avskedshälsning parting greeting
avskedspapper walking papers
avskedstagande send-off
avskedstal valedictory speech
avskedstalare valedictorian
avskeppa ship off
avskild isolated
avskildhet detachment
avskilja detach
avskilja med ett staket fence off
avskilja sig secede