Svenska Engelska
avokado avocado
Avord Avord
avpassa adapt
avpassa sig adapt
avpassad adapted
avpassade fitted
avpassning adjustment
avpatrullera patrol
avpollettera dispose of
avpoträttera portray
avprickningslista check list
AVR Atmel AVR
Avrad Share-cropping
Avram Grant Avram Grant
Avram Hershko Avram Hershko
avreagera abreact
avreagera sig let off steam
avreagering abreaction
avreda thicken
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avresa depart
avrigga unrig
Avril Lavigne Avril Lavigne
avrinna drain off
avrinning drain
avrinningsmönster discharge regime
avrinningsområde catchment area
Avro Anson Avro Anson
Avro Lancaster Avro Lancaster
Avro Vulcan Avro Vulcan
avrop suborder
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
avrusta disarm
avrustning disarmament
Avry Avry
avräkning clearing
avräkningsanstalt clearinghouse
avrätta execute
avrätta i elektriska stolen electrocute
avrättning execution
avråda dissuade
avrådan dissuasion
AVS-länderna ACP countries
avsadla unsaddle
avsaknad lack
avsalta desalinize
avsaltning desalination
avsaltning av vatten water desalination
avsaltningsanläggning desalination plant
avsalugröda cash crop
avsats ledge
avscanna scan
avscannade scanned
avse mean
avsedd intended
avseende respect
avsegla sail
avsela unharness
avsevärd considerable
avsevärt substantially
avsides outlying
avsigkommen broken-down
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikt end
avsikter intentions
avsiktlig intentional
avsiktligt deliberately
avskaffa shut down
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskalande peeling
avskavning abrasion
avsked farewell
avskeda discharge
avskedade dismissed
avskedande discharge
avskedsansökan resignation
avskedsbesök farewell visit
avskedsfest sendoff
avskedshälsning parting greeting
avskedspapper walking papers
avskedstagande send-off
avskedstal valedictory speech
avskedstalare valedictorian
avskeppa ship off
avskild isolated
avskildhet detachment
avskilja detach
avskilja med ett staket fence off
avskilja sig secede
avskiljande detachment
avskjuta let off
avskogning deforestation
avskrap scrapings
avskrapa descale
avskrift copy
avskriva write off
avskrivare copyist
avskrivarnas copyists'
avskrivning write-off
avskräcka dissuade
avskräcka från deter from
avskräckande deterrent
avskräckning deterrence
avskräckningsmedel disincentive
avskräckningsvapen deterrent
avskräda refuse
avskräde garbage
avskrädeshög refuse heap
avskum scum
avskumma skim
avskuren cut off
avskuren artär severed artery
avsky abhorrence
avsky med hela sitt hjärta detest from the bottom of one's heart
avskyvärd horrible
avskärma screen off
avslag turndown
avslappnad relaxed
avslipande abrasive
avslockna die away
avslut bargain
avsluta stop
avsluta bevisföringen rest one's case
avsluta ett kontrakt contract
avslutad complete
avslutande concluding
avslutar completes
avslutare finisher
avslutat finished
avslutning conclusion
avslutnings- concluding
avslutningstalare valedictorian
avslå refuse
avslöja expose
avslöjad disclosure
avslöjande exposure
avsmak aversion
avsmaka taste
avsmakare taster
avsmalna narrow off
avsmalnande tapering
avsnedda bevel
avsnitt extract
Avsnitt av TV-serien Lost Everybody Hates Hugo
avsnöra cut off
avspark kickoff
avspegla express
avspegling reflection
avspelning reproduction
avspisa put off
avspänd relaxed
avspänning relaxation
avspärra block up
avspärrning barring
avstamp take-off
avstava divide into syllables
avsteg departure
avstickare detour
avstigning alighting
avstjälpning tipping
avstjälpningsplats dump
avstyckning parcelling out
avstyra ward off
avstyrka oppose
avstyrkande dissuasion
avstämplingsdag day of issue
avstänga seclude
avstängd disabled
avstängdhet seclusion
avstängning unloading
avstängningskran stopcock
avstå give up
avstå från abandon
avstående waiver
avstånd distance
avståndsbestämning range-finding
avståndsinställning focusing
avståndsmätare range finder
avståndsmätning telemetry
avståndstagande deprecating
avstöta reject
avsugning blowjob
avsvalnande cooling
avsvampningsmedel fungicide
avsvavling desulphurisation
avsvavling av bränsle desulphurisation of fuel
avsvällande medicin decongestant
avsvära abjure
avsvärja forswear
avsvärjande renouncement
avsvärjelse renouncement
avsvärtning de-inking
avsäga resign
avsäga sig abdicate
avsägande renunciation
avsägande sig renouncing
avsägelse renouncement
avsäger sig disclaims
avsänd posted
avsända send off
avsändande shipping
avsändare sender
avsändning dispatch
avsätta remove
avsätta från ämbetet defrock
avsättning outlet
avsättningsområde market
avsågad sawn-off
avsöka scan
avsökare scanner
avsökning scanning
avsöndra separate
avsöndra saliv salivate
avsöndring secretion
avta drop off
avtagande decrease
avtagande funktion decreasing function
avtagare flayer
avtagbar detachable
avtagsväg turn
avtal agreement
Avtal -et Concord
avtala settle
avtalat möte tryst
avtalsmässig contractual
avteckna sig be outlined
avteckna sig mot define against
avtona shade off
avtrappa de-escalate
avtrubba blunt
avtryck print
avtryckare trigger
avtryckare på vapen trigger
avträda give up
avträde privy
avtvinga extort
avtvingad obliged
avtyna decline
avtäcka expose
avtärd gaunt
Avully Avully
avund envy
avundas envy
avundsjuk jealous
avundsjuka jealousy
avundsvärd desirable
AVUS AVUS
Avusy Avusy
avvakta watch for
avvaktande noncommittal
avvant weanling
avvara spare
avvattna drain
avveckla wind up
avvika deflect
avvika från digress from
avvikande diverging
avvikelse departure
avvikelser deviation
avviker differs
avvisa refuse
avvisa från warn off
avvisande negative
avväg bypath
avväga balance against each other
avvägning levelling
avvägningsförmåga question of priorities
avvända avert
avvänja wean
avvänja ett barn wearn a child
avvänjning withdrawal
avväpna disarm
avväpnande disarming
avvärja stave off
avyttra sell
Avåkningsvarnare Lane departure warning system
AW Siskin II Armstrong Whitworth Siskin
AWACS Airborne Warning and Control System
Awad Hamed al-Bandar Awad Hamed al-Bandar
Awadh Awadh