Svenska Engelska
bestraffa punish
bestraffning penalization
bestrida deny
bestrida en utgift defray an expense
bestridande disavowal
bestryka smear
bestråla irradiate
bestrålning exposure
bestrålning av livsmedel food irradiation
beströ strew
beströ med dredge with
bestseller bestseller
bestycka arm
bestyr task
bestyrka support
bestyrkande corroborative
beställa order
beställa bord make a reservation
beställa plats make a reservation
beställa på förhand reserve
beställa rum make a reservation
beställa tid hos make an appointment with
beställd bespoke
beställning order
beställsam meddlesome
bestämbar definable
bestämd fixed
bestämd artikel definite article
bestämd integral definite integral
bestämdhet persistence
bestämma conclude
bestämma mängden av measure
bestämma på förhand prearrange
bestämma sig determine
bestämma träff med make a date with
bestämma värdet av appraise
bestämmande decisive
bestämmande faktor determinant
bestämmande i förväg predetermination
bestämmelse provision
bestämmelse i stadga provision in the articles
bestämmelsemetod determination method
bestämmelseort destination
bestämning modifier
bestämningsord qualifier
bestämt certainly
bestämt påstå assert
bestämt påstående assertion
beständig constant
beständig organisk förorening persistant organic pollutant
beständighet persistence
bestänka sprinkle
bestå stand
bestå av consist of
bestå i consist in
bestå provet stand the test
bestående enduring
bestående av två likalydande exemplar bipartite
bestånd existence
beståndsdel part
beståndsdel i landskap landscape component
består consist
bestört aghast