Svenska Engelska
Dual Tone Multiple-Frequency Dual-tone multi-frequency
DualDisc DualDisc
Dualism Dualism
DualShock DualShock
Duamutef Duamutef
Dub Dub music
Dubai Dubai
dubb stud
dubba dub
dubba film dub
dubba till dub
dubba till riddare accolade
dubbel doubles
Dubbel akut accent Double acute accent
dubbel avfallshantering dual waste management
Dubbel bokföring Double-entry bookkeeping system
Dubbel omfattning Pincer movement
dubbel- double
dubbelagent double agent
Dubbelasteroid Binary asteroid
Dubbelbindning Covalent bond
Dubbelblind Blind experiment
Dubbelblindtest Blind experiment
dubbelbotten false bottom
dubbelbottnat prat double talk
dubbelchecka cross-check
dubbeldäckare double-decker
dubbelekonomi dual economy
Dubbelexponering Double exposure
dubbelfel double fault
Dubbelfotingar Millipede
dubbelgrepp double stopping
dubbelgångare double
dubbelhaka double chin
dubbelhet duplicity
dubbelklick double-click
dubbelklicka double-click
dubbelknäppt double-breasted
dubbelkolla double-check
dubbelkolumn double-column
dubbelkontroll cross-check
dubbelkontroller cross-checking
dubbelkontrollera double-check
dubbellås double lock
dubbelmacka sandwich
dubbelmoral double standard
dubbelparkera double-park
dubbelparkering double parking
dubbelpipig double-barreled
dubbelriktad two-way
dubbelriktad trafik two-way traffic
dubbelsmörgås sandwich
dubbelspel double-dealing
Dubbelspel i väst Barbary Coast
dubbelstjärna binary star
Dubbelstudsare Double rifle
dubbelt double
dubbelt halvslag clove hitch
dubbelt medborgarskap dual citizenship
dubbelt skotstek double sheet bend
dubbeltydig ambiguous
dubbeltydighet ambiguity
dubbeltydigt prat double talk
dubbelverkande double-acting
dubbla double
dubbning dubbing
dubbsko studs
Dubhe Alpha Ursae Majoris
dubiös dubious
dublett copy
Dublin Dublin
Dublin Airport Dublin Airport
Dublin Area Rapid Transit Dublin Area Rapid Transit
Dublin Castle Dublin Castle
Dublin Core Dublin Core
Dublinkonventionen Dublin convention
Dubna Dubna
dubnium dubnium
Dubrovnik Dubrovnik
Duc Duc Duc Duc