Svenska Engelska
förordna appoint
förordning decree
förordning am maximalt tillåtna gränsvärden regulation on maximum permissible limits
förordning om arbetarskydd occupational safety regulation
förordning om arbetsmiljö occupational safety regulation
förordning om elektroniska avfallsprodukter electronic scrap regulation
förordning om jordbävningsförebyggande antiseismic regulation
föroreining av sötvatten freshwater degradation
förorena contaminate
förorena med contaminate with
förorenad mark contaminated soil
förorenad substans polluted matter
förorenande ämne pollutant
förorenaren betalar polluter-pays principle
förorenat contaminated
förorenat område polluted site
förorening pollution
Förorening -en Pollution
förorening av miljön environmental pollution
förorening av atmosfären atmospheric pollution
förorening av foder forage contamination
förorening av grundvatten groundwater pollution
förorening av livsmedel food contamination
förorening av sötvatten freshwater pollution
förorening från hushåll domestic pollution
förorening orsakad av jordbruk agricultural pollution
föroreningar pollutant
föroreningens biologiska verkan biological effect of pollution
föroreningens effekt pollution effect
föroreningsbegränsande stimulans antipollution incentive
föroreningsbekämpande teknik pollution control technology
föroreningsbekämpande åtgärd pollution control measure
föroreningsbekämpning pollution control
föroreningsbelastning pollution load
föroreningsexponering pollutant exposure
föroreningsflöde pollutant flow
föroreningsförsäkring pollution insurance
föroreningsindikator pollution indicator
förorsaka bring
förorsaka deflation deflate
förorsaka inflation inflate
förorsaka mutation hos mutate
förorsaka reflation reflate
förorsakande causing
förort suburb
förorts suburban
förorts- suburban
förortsbo suburbanite