Engelska Svenska
French Guiana Franska Guyana
French Guiana national football team Franska Guyanas fotbollslandslag
French horn valthorn
French house French Touch
French Indochina Franska Indokina
French invasion of Russia Napoleons ryska fälttåg
French kiss tungkyssa
French language Molière
French leave bondpermission
French lessons Natur
French letter Kondom
French literature Franskspråkig litteratur
French Morocco Franska Marocko
French National Police Polis
French New Wave Franska nya vågen
French nobility Adeln i Frankrike
French Open Franska öppna
French Polynesia Franska Polynesien
French press Pressobryggare
French proverbs Franska ordspråk
French Republic Franska republiken
French Republican Calendar Franska revolutionskalendern
French Resistance Franska motståndsrörelsen
French Revolution Franska revolutionen
French Revolutionary Wars Franska revolutionskrigen
French Riviera Franska rivieran
French roof Mansardtak
French Second Republic Andra franska republiken
French ship Bucentaure Bucentaur
French Southern and Antarctic Lands Franska sydterritorierna
French Southern and Antarctic LandsA Franska sydterritorierna
French Southern Territories Franska sydterritorierna
French States-General Generalstaterna
French Sudan Franska Sudan
French Switzerland Romandiet
French tarot Tarotkortlek
French television authority stops broadcasts of Iranian station for antisemitic content Iransk TV-kanal i Frankrike stoppad efter antisemitism
French Third Republic Tredje franska republiken
French toast fattiga riddare
French Togo Togo
French triticale Rågvete
French Union Franska unionen
French vehicle registration plates Registreringsskyltar i USA
French Wars of Religion Hugenottkrigen
French Wikipedia Franskspråkiga Wikipedia
French wine Franska viner
French écu Écu
French-speaking areas La Francophonie