Svenska Engelska
Genji Genji
genljud echo
genljuda resound
genljudande reverberation
Genmodifierade livsmedel Genetically modified food
genmäla reply
genmäle answer
Gennadij Ajgi Gennadiy Aygi
Gennadij Avdejenko Gennadiy Avdeyenko
Gennadij Rozjdestvenskij Gennady Rozhdestvensky
Gennadij Ziuganov Gennady Zyuganov
Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso
Genolier Genolier
genom by
genom hela during
genom privat överenskommelse by private treaty
genom öknen transdesert
genom- complete
genomarbeta elaborate
genomarbetar elaborates
genomblöt sopping
genomblöt av soaked with
genomborra pierce
genombrott breakthrough
Genombrottsprogram Killer application
genombryta pierce
genomdriva carry out
genomdränka impregnate
genomdränkt drenched
genomdränkt av soaked with
genomfart passage
genomforska explore
genomföra stage
genomförande enforcement
genomförbar viable
genomförbarhet workability
genomgripande thoroughgoing
genomgå receive
genomgående trafik through traffic
genomgång passage
genomkomponerad through-composed
genomkorsa traverse
genomleta rummage
genomlida endure
genomlufta aerate
genomluftad aerated
genomläsa read through
genomläsning perusal
genomresa crossroad
genomsipprande vatten percolating water
genomskinlig clear
genomskinlighet transparency
genomskärare through ball
genomskärning diameter
genomskåda see through
genomslagskopia carbon copy
genomslagskraft penetration
genomsläpplighet permeability
genomsnitt mean
genomsnittlig average
Genomsnittlig avvikelse Absolute deviation
genomstrykning strikethrough
genomsyn lookover
genomsyra saturate
genomsöka scour
genomsökt searched
genomtränga permeate
genomträngande biting
genomträngande blick glare
genomtränger permeates
genomtränglig penetrable
genomtränglighet permeability
genomträngning penetration
genomtänkt studied
genomvävd interwoven
genomvåt sopping
genotyp genotype
Genova Province of Genoa
Genovien Genovia
genpool genetic pool
genre genre
Genremåleri Genre works
Genrich Jagoda Genrikh Yagoda
gensaga remonstrance
gensträvig refractory
gensträvighet contumacy
gensvar response
Gent Ghent
Gent-Terneuzenkanalen Ghent-Terneuzen Canal
Gent-Wevelgem Gent-Wevelgem
genteknik genetic engineering
gentemot with regard to