Svenska Engelska
H II-region H II region
H Paul Grice Paul Grice
H-Bahn H-Bahn
H-båt H-boat
H-durackord B major
H-II Transfer Vehicle H-II Transfer Vehicle
h-järn h-iron
H-motor H engine
H.C. Andersen Hans Christian Andersen
H.G. Wells H. G. Wells
ha combine
ha alltför bråttom rush
ha annan mening disagree
ha att göra med deal with
ha att tacka för owe
ha behållning av profit from
ha bekymmer med be troubled with
ha betydelse count
ha det besvärligt med be troubled with
ha dödtråkigt be bored stiff
ha en anstrykning av smell of
ha en benägenhet tend
ha en benägenhet att have a way with
ha en chans stand a chance
ha en förkänsla have a premonition
ha en kärleksaffär have an affair
ha en skarp intelligens have a keen mind
ha en svag känsla att have a vague idea that
ha en träff med have a date with
ha ett förhållande have an affair
ha ett skarpt förstånd have a keen mind
ha ett sätt med have a way with
ha ett tydligt uttal enunciate clearly
ha ett vidlyftigt sexliv fool around
ha framgång come through
ha främmande entertain
ha fått hjärnskakning be concussed
ha fått nog be fed up
ha fått på halsen be stuck with
ha för avsikt intend
ha för avsikt att mean to
ha för sig be up to
ha föresatt sig att be bent on
ha företräde take precedence
ha företräde framför take precedence over
ha förtroende för believe in
ha förtänksamhet att have the forethought to
ha fötterna på jorden feet on the ground
Ha Giang Ha Giang Province
ha gjort fel have done wrong
ha goda förbindelser be well connected
ha haft nog av be sick of
ha hallucinationer hallucinate
ha huvudrollen i star in
ha höga tankar om look up to
ha i behåll keep
Ha Jin Ha Jin
ha knappt med be short of
ha kontakt med be in communication with
ha kontroll över have control over
ha krampryckningar convulse
ha kvar have left
ha kväljningar vomit
Ha Long-bukten Halong Bay
ha lust att like to
ha med sig bring
ha medgång have everything going for oneself
ha medlidande med feel for
Ha Nam Ha Nam Province
ha nytta av profit from
ha något emot mind
ha olika mening dissent
ha ont ache
ha ont om be short of
ha ont om pengar be short of money
ha otur be out of luck
ha patrulltjänst patrol
ha plats för hold
ha på känn sense
ha på lager stock
ha på sig wear
ha reda på know
ha roligt enjoy oneself
ha rätt be entitled
ha råd (mrd) afford
ha råd med can afford
ha sammanhang cohere
ha sin plats belong
ha sitt upphov i originate
ha sittplats för seat
ha skrattanfall be in fits
ha som gäst entertain
ha säte sit
ha tanke på att mean to
ha tappat have lost
Ha Tay Ha Tay Province
ha till följd result in
ha till förfogande dispose of
ha till sitt förfogande have at one's disposal
ha tilltro till believe in
Ha Tinh Ha Tinh Province
ha tummen mitt i handen all thumbs
ha tur have everything going for oneself
ha tävlingsanda be competitive
ha uppsikt över superintend
ha utbrott erupt
ha utbyte av profit from
ha värkar be in labor
ha ägglossning ovulate
ha ögon på have one's eyes on
ha öppning defecate
ha över have left
ha överhanden rule
ha övervikt preponderate
Haa Haa District
Haa Dhaalu atollen Haa Dhaalu Atoll
Haag The Hague
Haag in Oberbayern Haag in Oberbayern
Haagkonventionen Hague Conventions
Haaretz Haaretz
Haarlem Haarlem