Svenska Engelska
inavel inbreeding
Inayat Khan Inayat Khan
inbegrepp perfect example
inbegripa take in
inbegripande inclusion
inberäkna take in
inberäknad included
Inbetalningskort Cheque
InBev InBev
inbilla make a person believe
inbilla någon put into somebody's head
inbilla sig imagine
inbillad imaginary
inbillning fancy
inbillnings- imaginary
inbillningskraft imagination
inbilsk bumptious
inbilsk kvinna self-important fool
inbilsk man conceited man
inbilskhet boastfulness
inbinda bind
inbiten inveterate
inbitne staunchest
inbjuda invite
inbjudan invitation
inbjudande attractive
inbjuden invited
inbjuder invites
inbjudningskort invitations
inblanda introduce
inblandad concerned
inblandning interfering
inblick glimpse
inbringa yield
inbringande profitable
inbrott break-in
inbrottstjuv burglar
Inbränning Phosphor burn-in
inbuktad concave
inbunden bound
inbunden bok hardback
inbunden person reserved person
inbyggare inhabitant
inbyggd built-in
inbyggning incorporation
inbyggt built-in
inbyte trade-in
inbädda embed
inbäddat embedded
inbäddning embedding
inbördes mutual
inbördes förstörande internecine
inbördes rättshjälp judicial assistance
Inbördeskonflikten i Sri Lanka Sri Lankan Civil War
inbördeskrig civil war
Inbördeskriget i Grekland Greek Civil War
Inbördeskriget i Libanon Lebanese Civil War
Inbördeskriget i Nigeria Nigerian Civil War
Inbördeskriget i Somalia Somali Civil War
Inbördeskriget i Sri Lanka Sri Lankan Civil War
Inbördeskriget mellan Antonius och Octavianus Final War of the Roman Republic
Inca Garcilaso de la Vega Inca Garcilaso de la Vega