Svenska Engelska
Inkafolket Inca Empire
Inkafolkets mytologi Inca mythology
inkalla call up
inkallelse draft
inkallelseorder calling-up
inkapsla encapsulate
inkapsling encapsulation
Inkariket Inca Empire
inkarnation incarnation
inkassera collect
inkassering collection
inkast throw-in
inkastare bouncer
inkludera take in
inkluderad included
inkluderande including
inkluderat included
inkludering inclusion
inklusive included
inklämd impacted
inknappade entered
inkognito incognito
inkokning preserving
inkomma submit
inkommande incoming
inkommensurabel incommensurable
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
inkompetens disability
inkompetent incompetent
Inkompressibel fluid Incompressible flow
inkomst compensation
inkomst från ränta balancing of interests
inkomstdeklaration tax return
inkomster income
inkomstkälla source of income
inkomstskatt income tax
inkongruens incongruity
inkonsekvens inconsistency
inkonsekvent abnormal
inkontinens incontinence
inkontinent incontinent
inkorporera incorporate
inkorporering incorporation
inkorrekt irregular
inkräkta intrude
inkräkta på usurp
inkräktare burglar
inkräktning intrusion
inkubation incubation
inkubator incubator
inkvartera accommodate
inkvartering billeting
inkvisitationenr inquisition
Inkvisitionen Inquisition
inkvisitorer inquisitors
Inkvisitoriskt system Committing magistrate
Inkvisitorspatrullen Inquisitorial Squad
Inkwil Inkwil
inköp buying
inköpa purchase
Inköpandet Going shopping
inköpare buyer
inköpslista grocery list
inköpspris original purchase price
inkörning running-in
inkörningsproblem growing pains
inlagd pickled
inlagd frukt conserves
inlagda grönsaker vegetables in pickle
inlagring infiltration
inland hinterland
inlands- inland
Inlandsbanan Inlandsbanan
inlandssjöfart inland navigation
Inlandstaipan Inland Taipan
inlandsvatten inland water
inleda start
inledande initial
inledande av commencing
inledande procedur preliminary proceedings
inledning beginning
inlednings- introductory
inlemmande incorporation
inlinda envelop
Inline assembler Inline assembler
Inlinehockey Inline hockey
inloggning login
inlopp inlet
inlägga encase
inlägga veto mot veto
inläggning på sjukhus hospitalization
inläggningsgurka gherkin
inlämna submit
inlämning cloak room
Inlärd hjälplöshet Learned helplessness
inlärning training
inlåta sig i enter into