Svenska Engelska
Kolmården Kolmården
Kolmårdens djurpark Kolmården
kolmörk pitch-black
Kolo Touré Kolo Touré
kolofonium rosin
kolokvint colocynth
Koloman av Ungern Coloman of Hungary
Kolomenskoje Kolomenskoye
Kolomna Kolomna
kolon colon
Koloncancer Colorectal cancer
koloni dependency
kolonial colonial
kolonialism colonialism
kolonialist colonialist
kolonisation colonization
kolonisatör colonizer
kolonisatörer colonists
kolonisera colonize
kolonisering colonization
Kolonisering av asteroiderna Colonization of the asteroids
Kolonisering av Ceres Colonization of Ceres
Kolonisering av de yttre planeterna Colonization of the outer Solar System
Kolonisering av Europa Colonization of Europa
Kolonisering av Mars Colonization of Mars
Kolonisering av Merkurius Colonization of Mercury
Kolonisering av månen Colonization of the Moon
Kolonisering av Titan Colonization of Titan
Kolonisering av Venus Colonization of Venus
kolonist colonist
Kolonjë distrikt Kolonjë District
kolonn column
kolonnad colonnade
Kolonnordning Classical order
Koloratursopran Lyric coloratura soprano
kolorimetri colourimetry
koloss giant
Kolossai Colossae
kolossal prodigious
Kolossalordning Giant order
Kolossbläckfisk Colossal Squid
Kolossen på Rhodos Colossus of Rhodes
Kolosserbrevet Colossians
kolosserna colossians
koloxid carbon monoxide
Kolpasjevo Kolpashevo
Kolpino Kolpino
Kolplanet Carbon planet
Kolporter Korona Kielce Korona Kielce
kolraffinering coal refining
kolsvart soot-black
kolsyra carbonic acid
kolsyrad aerated
kolsyrat vatten soda
Kolsyrejäsning Carbonic maceration
Kolsänka Carbon sinks
kolt frock
kolteckning charcoal
kolteknik coal technology
koltrast blackbird
Koltrast -en -ar Blackbird
koltrastar blackbirds
Koltsevajalinjen Koltsevaya Line
Koltur Koltur
kolumn column
kolumnist columnist
kolv piston
Kolvandring Firewalking
kolvring piston ring
kolväte hydrocarbon
kolväten hydrocarbons
kolvätereservoar hydrocarbon storage tank
Kolya Kolya
Kolyma Kolyma
Kolín Kolín
kom came
kom an come on
Kom el-Hetan Colossi of Memnon
kom igen come on
kom ihåg remember
kom nu c'mon
Kom Ombo Kom Ombo
Kom Ombo-templet Temple of Kom Ombo
kom väl hem bon voyage
koma coma
komage tripe
komapktion compaction
Komatsu Komatsu Limited
komatös comatose
kombattant fighter
kombination blend
kombinationer combinations
kombinationseffekt combination effect
kombinationsfält combo box
kombinationslära theory of combinations
kombinationslås combination lock
kombinatorik combinatorics
kombinatoriker combinatorialist
kombinatorisk logik combinatory logic
kombinera combine
kombinerad combined
kombinerade transporter combined transport
kombinerande combining
kombinerar combines
kombinerat avloppssytem combined sewer system
kombinerat avloppsvatten combined waste water
kombinering combination
kombivagn station wagon
kombo combo
Kombucha Kombucha
komedi comedy
Komei Emperor Kōmei
komet comet
Kometen kommer Comet in Moominland
Kometkärna Comet nucleus
komfort comfort
komfortabel cosy
komfortabelt comfortably
Komier Komi peoples
komiker comedian
Kominform Cominform
komisk funny
komitativ comitative case
Komló Komló
komma get
komma att will
komma att förlisa wreck
komma att skaka shiver
komma att skälva shake
komma att stelna congeal
komma att tänka på cross one's mind
komma bort get away
komma bort från stray from
komma bra överens hit it off
komma efter lag behind
komma fram emerge
komma framåt get along
komma från from
komma från ämnet digress
komma före forestall
komma hem return
komma i dagen come to light
komma i form shape up
komma i mål finish
komma i ordning settle in
komma i vägen get in the way of
komma ifrån digress from
komma ihåg remember
komma in enter
komma in i skock troop in
komma in igen come back in
komma in på touch on
komma inom synhåll come into sight
komma iväg get away
komma med bring
komma med motbeskyllningar recriminate
komma med undanflykter prevaricate
komma ned go down
komma objuden crash
komma olägligt intrude
komma oväntat arrive unexpectedly
komma på cook up
komma på andra tankar have second thoughts
komma sig för med get around to
komma smygande sidle up to
komma till come at
komma till besinning come to one's senses
komma till den slutsatsen att come to the conclusion that
komma till det resultatet att come to the conclusion that
komma till ett avgörande aggravate
komma till ett dödläge come to a deadlock
komma till försvar av rally to the defense of
komma till liv resuscitate
komma till någons hjälp support someone
komma till saken get to the point
komma till sans igen revive
komma till tals med get to speak to
komma tillbaka return
komma tillsammans gather
komma undan med get away with
komma undan oskadd escape unscathed
komma undan ostraffad go scot-free
komma underfund med figure out
komma upp till reach
komma ut come out
komma ut ur garderoben come out of the closet
komma väl till pass stand someone in good stead
komma över get over
komma över det swallow
komma överens get along
komma överens med relate to
komma överens om settle
kommande approaching
kommande kvinna comer
kommande man comer
kommandera command
kommando command
Kommando Spezialkräfte KSK
kommandobrygga wheelhouse
kommandofil command-file
kommandoknappar command-buttons
kommandon commands
kommandorad command-line
kommandosoldat commando
Kommatecken Comma
kommatera punctuate
kommendant commandant
kommendera charge
kommendera ut call out
kommenderade commanded
kommenderande chief
kommendering authority
kommendör commodore
kommendörkapten commander
Kommendörsöarna Commander Islands
kommentar annotation
kommentarer comments
kommentator commentator
kommentera comment
kommenterade commented
kommer comes
kommer att will
kommer inte att won't
kommerciellt commercially
kommersialisera commercialize
kommersialisering commercialisation
kommersialism commercialism
kommersiell commercial
kommersiell köksväxtodling market gardening
kommersiell trafik commercial traffic
kommersiella for-sale
kommersiellt fordon commercial vehicle
komminister perpetual curate
kommissarie captain
Kommissarie Gadget Inspector Gadget
Kommissarie Lynley The Inspector Lynley Mysteries
Kommissarie Maigret Commissaire Jules Maigret
Kommissarie Morse Inspector Morse
Kommissarie Rex Inspector Rex
Kommissarieordern Commissar Order
kommission commission
Kommissionen Barroso Barroso Commission
Kommissionen Delors Delors Commission
Kommissionen Hallstein Hallstein Commission
Kommissionen Jenkins Jenkins Commission
Kommissionen Malfatti Malfatti Commission
Kommissionen Mansholt Mansholt Commission
Kommissionen Marín Marín Commission
Kommissionen Ortoli Ortoli Commission
Kommissionen Prodi Prodi Commission
Kommissionen Rey Rey Commission
Kommissionen Santer Santer Commission
Kommissionen Thorn Thorn Commission
kommissionering commissioning
kommissionsmedlem commissioner
kommissionär commissioner
kommitté committee
kommittébestämmelser comitology
kommittéer committes
kommittéförfarande comitology
Kommittén för mänskliga rättigheter Citizens Commission on Human Rights
kommitténs committee's
kommittésystem comitology
kommod chest
kommun county
kommunal municipal
kommunal förvaltning av vatten municipal water management
kommunal miljöplan municipal environment plan
kommunal miljöpolitik municipal environmental policy
kommunal nivå municipal level
kommunal renhållning municipal cleansing service
kommunal rätt municipal law
kommunal skola public school
kommunalfullmäktige corporation
kommunalt avfall municipal waste
kommunalt vattenförsörjningssystem municipal water distribution system
Kommuner i departementet Ain Communes of the Ain department
Kommuner i departementet Aisne Communes of the Aisne department
Kommuner i departementet Alpes-de-Haute-Provence Communes of the Alpes-de-Haute-Provence department
Kommuner i departementet Corse-du-Sud Communes of the Corse-du-Sud department
Kommuner i departementet Gironde Communes of the Gironde department
Kommuner i departementet Indre Communes of the Indre department
Kommuner i departementet Loire Communes of the Loire department
Kommuner i departementet Nord Communes of the Nord department
Kommunfritt område Unincorporated area
kommunfullmäktig municipal councilor
kommunfullmäktige council
kommunicera communicate
kommunikant communicant
kommunikation communication
Kommunikationsdator Router
kommunikationsindustri communications industry
kommunikationsmedel means of communication
kommunikationspolitik communications policy
kommunikationsspråk language of communication
kommunikationssystem communications system
kommunikationstabell time-table
kommuniké communiqué
kommunism communism
Kommunismens svarta bok The Black Book of Communism
kommunist communist
Kommunisternas förbund Communist League
Kommunistische Partei Deutschlands Communist Party of Germany
kommunistisk communist
Kommunistisk Parti i Danmark Communist Party in Denmark
Kommunistiska manifestet The Communist Manifesto
Kommunistiska partiet i Sverige Communist Party in Sweden
Kommunistiska stater Communist state
kommunistiskt communist
Kommuniteten i Taizé Taizé Community
kommunstyrelse municipality
kommutativ abelian
kommutativ grupp abelian group
kommutativitet commutativity
kommutator commutator
Komnenos Komnenos
komocka cowpie
Komodo Komodo
Komodo nationalpark Komodo National Park
Komodovaran Komodo dragon
Komondor Komondor
Komoransk franc Comorian franc
Komorerna Comoros
Komorernas flagga Flag of the Comoros
Komorernas fotbollslandslag Comoros national football team
Komorernas statsvapen Coat of arms of the Comoros
Komotini Komotini
komp accompaniment
kompabilitet compability
kompakt compact
kompakt rum compact space
kompakthet curtness
kompaktion subsidence
Kompaktskiva Compact Disc
kompani company
kompanjon associate
kompanjoner associates
kompanjonskap partnership
komparation comparison
komparativ comparative
komparera compare
kompass compass
Kompassen Pyxis
kompasstreck point of the compass
kompatibel compatible
kompatibilitet compatibility
kompatibla compatibles
kompendium compendium
kompensation indemnification
kompensations- compensatory
kompensera recompense
kompenserad compensated
kompenserande compensating
kompetens capability
kompetent qualified
kompilation compilation
kompilator compiler
kompilera compile
kompilerad compiled
kompis partner
kompisar buddies
komplement complement
komplement- complementary
komplementerande complementary
komplett complete
komplettera complete
kompletterande complementary
komplettering completion
komplex complex
komplexa complex
Komplexa adaptiva system Complex adaptive system
Komplexa tal Complex number
komplexbildare complexing agent
komplexbildning complex formation
Komplexitetsteori Computational complexity theory
komplexkonjugat complex conjugate
komplext tal complex number
komplicera complicate
komplicerad complex
komplicerad fraktur compound fracture
komplicerat complicated
komplikation entanglement
komplimang compliment
komplimentera congratulate
komplimentering congratulation
komplott frame-up
Komplutensiska polyglotten Complutensian Polyglot Bible
komponent part
komponenter components
Komponentvideo Component video
komponera compose
komponering composing
Kompong Thom Kampong Thom Province
komponist composer
Komposit Composite material
komposition composition
Kompositionalitetsprincipen Principle of compositionality
Kompositpansar Composite armour
kompositum compound word
kompositör composer
kompost compost
komposterbarhet degradability
komposterbart avfall compostable waste
kompostering composting
komposttäckning mulch
kompott compote
kompradorborgarklassen comprador bourgeoisie
kompression compression
kompressor tourniquet
kompriemring compaction
komprimera compact
komprimerad compressed
komprimerade compressed
komprimerande compressing
komprimerar compacts
kompromettera compromise
kompromiss compromise
kompromissa compromise
kompromisspolitik offset policy
Komsakulturen Komsa culture
Komsomolsk-na-Amure Komsomolsk-on-Amur
Komunikationsspråk Communicationssprache
Komura Jutaro Komura Jutarō
Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom
kon cone
Kon Tum Kon Tum Province
kon- con-
Kon-Tiki Kon-Tiki
Konami Konami
Konamikoden Konami Code
Konar Kunar Province
Konarak Konark
Konavle Konavle
koncentrat concentrate
koncentration concentration
koncentration av miljöföroreningar pollutant concentration
koncentrationsläger concentration camp
koncentrera concentrate
koncentrera sig concentrate
koncentrera sig på zero in on
koncentrerad condensed
koncentrisk concentric
Koncentrisk borg Concentric castle
koncentriska concentric
koncept draft
Konceptbil Concept car
konception conception
Konceptkonst Conceptual art
koncession authorization
koncessionsinnehavare concessionaire
Konciliet i Chalcedon Council of Chalcedon
Konciliet i Efesus Council of Ephesus
Koncilium Council
koncis condensed
koncishet curtness
koncist concisely
kondens condensation
kondensation condensation
Kondensationsreaktion Condensation reaction
kondensator condenser
kondensera shorten
kondenserad abridged
kondenserad mjölk condensed milk
kondensering condensation
kondensvatten condensation
kondition fitness
konditional conditional
konditionalis conditional mood
konditor confectioner
konditori bakery
Kondoa Kondoa Rock Art Sites
kondoleans condolence
kondolera condole with
kondom safe
Kondopoga Kondopoga
kondor condor
Kondorlegionen Condor Legion
Kondoz Kunduz Province
Kondratij Rylejev Kondraty Fyodorovich Ryleyev
kondrocyt chondrocyte
konduktivitet conductivity
konduktor conductor
konduktris conductor
konduktör conductor
konduktör på järnväg guard on the railway
kondylom condyloma
Kone KONE
Konevits kloster Konevsky Monastery
Konfederation Confederation
konfekt bonbon
konfektbutik bakery
konfektion ready-made clothing
konfektions- ready-made
konferencier emcee
konferenciär emcee
konferencié emcee
konferens consultation
konferensdeltagare conferee
konferera confer
konfetti confetti
konfidensintervall confidence interval
konfidentiell confidential
konfidentiellt confidential
konfiguration configuration
konfigurera configure
konfirmation confirmation
konfirmera confirm
konfirmerat confirmed
konfiskation attachment
konfiskera confiscate
konfiskering distraint
konflikt clash
konfliktdiamant blood diamond
Konflikten i Nordirland The Troubles
Konfokalmikroskop Confocal microscopy
Konform avbildning Conformal map
Konform fältteori Conformal field theory
konformad cone-shaped
Konformation Conformational isomerism
konformig conic
konformist conformist
konformitet conformity
konfrontation confrontation
konfrontera confront
konfrontera med confront with
konfrontering confrontation
Konfucianism Confucianism
Konfucius Confucius
konfunderad befuddled
konfys befuddled
Kong Karls land Kong Karls Land
Kongemosekulturen Kongemose culture
kongenital congenital
kongestion congestion
konglomerat agglomeration
Kongo Congo
Kongo-Brazzaville Congo
Kongo-Brazzavilles flagga Flag of the Republic of the Congo
Kongo-Kinshasa Democratic Republic of the Congo
Kongofloden Congo
Kongokrisen Congo Crisis
Kongolesisk franc Congolese franc
Kongos befrielserörelse Movement for the Liberation of Congo
Kongostaten Congo Free State
kongregation congregation
Kongregationalism Congregationalist church governance
Kongregationalister Congregationalist polity
kongregationalistisk congregational
Kongregationalistkyrkan Congregational church
Kongress Congress
kongress- congressional
Kongressdeltagare Congress participant
kongressen Congress
kongressledamot congressman
Kongresspartiet Indian National Congress
Kongresspolen Congress Poland
kongruens agreement
Kongruens modulo Modular arithmetic
kongruent congruent
Kongsberg kommun Kongsberg
Kongsvinger IL Kongsvinger IL
Kongō Gumi Kongō Gumi
Koniferylalkohol Coniferyl alcohol
Konik Konik
Konin Konin
Koninginnedag Koninginnedag
Koninklijke Marechaussee Royal Marechaussee
Koniotomi Cricothyrotomy
konisk cone-shaped
konjak brandy
konjakskupa snifter
konjektural conjectural
Konjic Konjic
konjugation conjugation
konjugationer conjugations
konjugera conjugate
konjugering conjugation
konjunktion conjunction
konjunktiv subjunctive
konjunktiv- subjunctive
konjunktivisk subjunctive
konjunktivit conjunctivitis
konjunktur conjuncture
konjunkturbetingad cyclical
konjunkturnedgång recession
Konkan Konkan