Svenska Engelska
Konolfingen Konolfingen
Konon Pope Conon
konossement bill of lading
Konqueror Konqueror
Konrad Conrad
Konrad Adenauer Konrad Adenauer
Konrad Bloch Konrad Emil Bloch
Konrad den store Conrad I of Bohemia
Konrad Henlein Konrad Henlein
Konrad I Conrad I of Germany
Konrad III Conrad III of Germany
Konrad Lorenz Konrad Lorenz
Konrad Plank Conny Plank
Konrad Witz Konrad Witz
Konrad Zuse Konrad Zuse
konsekutiv consecutive
konsekvens implication
konsekvensbeskrivning impact assessment
konsekvensförebyggande impact prevention
konsekvensutredning impact assessment
konsekvent following
konselj cabinet meeting
Konseljtyjçergtuomzertueppresident President of the Council of Ministers
konsensus consensus
konsert concert
konsertbesökare concertgoer
konsertina concertina
konsertmästare concert master
konsertsal concert hall
konserv preserve
konservatism conservatism
konservativ cautious
Konservativ judendom Conservative Judaism
konservativa partiet Conservative Party
konservator taxidermist
konservatorium conservatoire
konservburk tin
konservera cure
konserverad potted
konservering conservation
konserveringsmedel preservative
konservfabrik cannery
konservöppnare can opener
konsignant consignor
konsignation consignation
konsignera consign
konsilium council
konsis sententious
konsistens texture
konsistent uniform
konsistoriell consistorial
konsol console
konsoler brackets
konsolidera strengthen
Konsolkrig Console wars
konsonant consonant
Konsonantkluster Consonant cluster
Konsonantmutation Consonant mutation
konsortium consortium
konspiration scheme
konspirationsteoretiker conspiracy theorist
konspirationsteori conspiracy theory
Konspirationsteorierna om månlandningarna Apollo Moon Landing hoax accusations
konspiratorisk plotting
konspiratör conspirator
konspirera scheme
konspirering intriguing
konst trick
konst att spå i händerna palmistry
konst- ersatz
Konstandinos Stephanopoulos Costis Stephanopoulos
Konstans II Constans II
konstant continuously
konstant funktion constant function
konstanter constants
Konstantia av Steiermark Constance of Austria
Konstantin Constantine
Konstantin den store Constantine I
Konstantin Fehrenbach Konstantin Fehrenbach
Konstantin Hierl Konstantin Hierl
Konstantin I av Grekland Constantine I of Greece
Konstantin II Constantine II
Konstantin II av Grekland Constantine II of Greece
Konstantin III Constantine III
Konstantin IV Constantine IV
Konstantin IX Monomachos Constantine IX Monomachos
Konstantin Melnikov Konstantin Melnikov
Konstantin Päts Konstantin Päts
Konstantin Rokossovskij Konstantin Rokossovsky
Konstantin Stanislavskij Constantin Stanislavski
Konstantin Tjernenko Konstantin Chernenko
Konstantin Tsiolkovskij Konstantin Tsiolkovsky
Konstantin V Constantine V
Konstantin VII Porfyrogennetos Constantine VII
Konstantin von Neurath Konstantin von Neurath
Konstantin XI Palaiologos Constantine XI
Konstantinbågen Arch of Constantine
Konstantinopel Constantinople
Konstantinopels fall Fall of Constantinople
Konstantinopels murar Walls of Constantinople
Konstantinos Karamanlis Constantine Karamanlis
Konstantinos Kenteris Konstantinos Kenteris
Konstantinska donationen Donation of Constantine
Konstantynows radiomast Warsaw radio mast
Konstanz Konstanz
konstapel constable
konstatera state
konstbevattnad odling irrigation farming
konstellation constellation
konsten att arrangera blommor flower arrangement
konsten att föra en politik till randen av krig brinkmanship
konstflygning aerobatics
konstgalleri gallery
konstgjord false
konstgjord andning artificial respiration
konstgjord befruktning artificial insemination
konstgjord intelligens artificial intelligence
konstgjord njure kidney machine
Konstgjord verklighet Virtual reality
konstgjordhet artificiality
konstgjort språk artificial language
Konstgräs Artificial turf
konstgödsel fertilizer
konsthantverk handicraft
Konsthistoria Art history
konstig unusual
konstig eftersmak funny taste
konstig idé strange idea
konstig kille gink
konstig smak funny taste
konstigast strangest
konstigt funnily
konstigt nog funny enough
Konstindustriella högskolan University of Art and Design Helsinki
Konstitucijos Prospekt Konstitucijos Avenue
konstituerande constituent
konstituerande av ett aktiebolag incorporation
Konstituerande länder Constituent country
konstitution constitution
konstitutionell constitutional
konstlad unnatural
konstläder leatherette
konstmaterial synthetics
konstmålare painter
konstmålarinna painter
konstnär painter
konstnärinna artist
konstnärlig artistic
Konstnärlig frihet Artistic licence
konstnärskap artistry
konstodlingsteknik artificial reproductive technique
konstprodukt artifact
konstruera build
konstruerad miljö built environment
konstruerade constructed
konstruerande constructing
konstruerat dräneringssystem built drainage system
konstruktion design
konstruktioner constructs
konstruktionsår year of construction
konstruktiv helpful
konstruktor constructor
konstruktör engineer
konstruktörer engineers
konstsilke rayon
konstsim synchronised swimming
Konstsim vid Olympiska sommarspelen Synchronized swimming at the Summer Olympics
konststatera establish
konststycke stunt
konstverk work of art
konståkning figure skating
konståkningsskridsko figure skate
konsul consul
konsulat consulate
konsulent counsel
konsult counselor
konsultation consultation
konsultera consult
konsulterande consultants
konsultverksamhet consultancy
konsulär consular
konsum co-op
konsument consumer
konsumentavfall consumer waste
konsumentbeteende consumer behaviour
konsumentgrupp consumer group
konsumentinformation consumer information
konsumentprisindex consumer price index
konsumentskydd consumer protection
konsumentvara consumer product
konsumera waste
konsumtion use
konsumtion av primärenergi primary energy consumption
konsumtion av råmaterial raw material consumption
konsumtions- expendable
konsumtionsmönster consumption pattern
konsumtionsvara consumer goods
kontakt connection
kontakta contact
kontaktade consulted
kontaktande contacting
kontaktat contacted
kontakter contacts
kontaktfjäder cat's whisker
kontaktförbud restraining order
Kontaktimprovisation Contact improvisation
Kontaktledning Overhead lines
kontaktlins contact lens
kontaktorer contactors
kontaktperson contact
kontamination contamination
kontaminera contaminate
kontaminera med contaminate with
kontant outright
kontanter cash
Kontantkort Prepaid mobile phone
konteramiral rear admiral
kontext context
kontextuell contextual
kontiguitet contiguity
kontinantalsockel continental shelf
kontinent continent
kontinental continental
Kontinental filosofi Continental philosophy
Kontinentala kongressen Continental Congress
kontinentaldrift continental drift
Kontinentaleuropa Continental Europe
kontinentalklimat continental climate
Kontinentalplatta List of tectonic plates
Kontinentalsockel Continental shelf
Kontinentalsystemet Continental System
kontinuerlig continuing
kontinuerligt continuously
kontinuerligt arbetande continuous load
kontinuitet continuity
kontinuum continuum
Kontiolax Kontiolahti
konto account
kontokort debit card
Kontokortsbedrägeri Credit card fraud
kontor office
kontorist clerk
kontorsinventarier office equipment
kontorslandskap open-plan office
Kontorspaket Office suite
kontoutdrag bank statement
kontra against
kontraalt alto
kontraband contraband
kontrabas contrabass
kontradans square dance
kontradiktorisk contradictory
kontrafaktisk counterfactual
Kontrafaktisk historia Alternate history
kontraindikation contraindication
kontrakt contract
Kontraktionsavbildning Contraction mapping
kontrakts- contractual
kontraktsbrott breach of contract
kontraktsenlig contractual
kontramärke check
kontrapunkt counterpoint
kontrapunktisk contrapuntal
kontrarevolution counterrevolution
kontrasignera countersign
kontrasignering countersign
kontraspionage counterespionage
kontrast contrast
kontrastera contrast
kontrasterande opposed
kontravariant contravariant
Kontravariant vektor Covariance and contravariance of vectors
kontring counter-attack
kontroll checkup
kontrollant checker
kontrollbord panel
kontroller controllers
kontrollera test
kontrollera igen double-check
kontrollera sig control oneself
kontrollerad förbränning controlled burning
kontrollerade checked
kontrollerande controlling
kontrollerar rechecks
Kontrollgrupp Scientific control
Kontrollkommissionen Allied Commission
kontrollnummer checksum
kontrollrum control room
kontrollräknare tallyman
kontrollstation checkpoint
kontrollstämpel hallmark
kontrollsumma checksum
kontrolltangenten control-key
kontrolltavla panel
kontrollör checker
kontrovers polemic
kontroversiell debatable
kontur outline
konturbruk contour farming
kontursåg jigsaw
kontusion contusion
konung king
konungadöme kingdom
Konungadömet Hawaii Kingdom of Hawaii
konungarike realm
Konungariket Nederländerna Holland
Konungarnas dal Valley of the Kings
Konungarnas Konung The King of Kings
konungslig kingly
konurbation conurbation
konvalescens recovery
konvektion convection
konvektor convector
konvenans propriety
konvent meeting
konvention convention
Konvention om vägmärken och signaler Vienna Convention on Road Signs and Signals
konventionell conventional
konventionell energi conventional energy
konventionellt conventionally
Konventionen i Moss Convention of Moss
Konventionen om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
konvergens concourse
konvergent convergent
Konvergent evolution Convergent evolution
konvergera converge
konvergerande convergent
konversabel expansive
konversation dialogue
konversationslexikon encyclopedia
konversatör talker
konversera chat
konverter converter
konvertera convert
konverterad converted
konverterar converts
konverterare converters
konverterbar convertible
konvertering conversion
konvertibel convertible
konvertibel mark convertible mark
konvertibilitet convertibility
Konvertibilna marka Bosnia and Herzegovina konvertibilna marka
konvex convex
konvexitet convexity
konvoj escort
konvolvulus convolvulus
konvulserade convulsed
konvulsion fit
konvulsivisk convulsive
Konya Konya
Konyaspor Konyaspor
Kool DJ Herc Kool DJ Herc
Koopa Troopa Koopa Troopa
Kooperativ Cooperative
kooperativt företag cooperative
Kooperativt spelande Cooperative gameplay
koordinat coordinate
koordination coordination
koordinator coordinator
koordinatsystem coordinate system
koordinera coordinate
Koordinerad universell tid Coordinated Universal Time
Kopais Lake Copais
Kopalkaktus Strombocactus disciformis
Koper Koper
Kopet-Dag Kopet Dag
Kopi Luwak Kopi Luwak
kopia print
kopiator copier
kopiera print
kopiera in superimpose
kopiera urskillningslöst adopt indiscriminately
kopierar copying
kopierare copier
kopiering duplication
kopieringsapparat copier
kopieringsmaskin copier
Kopieringsrätt Copyright
kopior backups
kopist copyist
kopiös abounding
Kopliku Koplik
kopp cup
kopp te cup of tea
koppa pock
koppar copper
kopparaktig coppery
Kopparbarb Cherry barb
Kopparbältet Copperbelt Province
Kopparhaj Bronze whaler
kopparhaltig cupric
kopparmynt copper
kopparorm slowworm
kopparplåt copperplate
kopparslagare hangover
Kopparstenåldern Copper Age
Kopparödla Worm
koppel pack
koppformad cup-shaped
Koppigen Koppigen
koppla connect
koppla av uncouple
koppla från uncouple
koppla ihop connect
koppla in engage
koppla lös unleash
koppla samman med tie up with
koppla ur disengage the clutch
kopplad connected
kopplat coupled
koppling junction
kopplingston dial tone
Kopps Kopps
koppärr pock
koppärrig pockmarked
kopra copra
kopt Copt
koptisk coptic
Koptisk-katolsk patriark av Alexandria List of Coptic Catholic Patriarchs of Alexandria
Koptisk-katolska kyrkan Coptic Catholic Church
Koptisk-ortodox påve och patriark av Alexandria List of Coptic Orthodox Popes of Alexandria
Koptisk-ortodoxa kyrkan Coptic Orthodox Church of Alexandria
koptiska Copt
Koptiska alfabetet Coptic alphabet
kopula copula
kor choir
Korab Mount Korab
koral canticle
korall coral
koralldjur anthozoans
koraller coral
Korallhavet Coral Sea
Korallhavöarna Coral Sea Islands
korallrev coral reef
korallrevslagun coral reef lagoon
Korallrot Corallorrhiza trifida
Korallsvampar Sclerosponge
Koranen Koran
Korbach Korbach
Korda Chord
kordera knurl
Kordiene Corduene
Kordiljärerna American cordillera
Kordiljärernas administrativa region Cordillera Administrative Region
kordit cordite
kordong ribbon
Kordun Kordun
Korea Korea
Korea Aerospace Research Institute Korea Aerospace Research Institute
Koreabukten Korea Bay
Koreakriget Korean War
Korean Korean
Korean Air Korean Air