Svenska Engelska
miljoner millions
Miljonprogrammet Million Programme
miljonte millionth
miljonär millionaire
Miljonärernas paradis The Cocoanuts
miljonärska millionairess
miljö setting
Miljö -n -er Environment
miljö och hälsa environmental health
miljö- environmental
miljö- och hälsoskydd environmental health protection
miljöanalys environmental analysis
miljöanpassad arkitektur environmental sustainable architecture
miljöanpassad turism ecotourism
miljöanpassning ecological adaptation
miljöansvar environmental liability
miljöansvarigt förhållande environmentally responsible behaviour
miljöaspekt av bebyggelser environmental aspect of human settlements
miljöavgifter environmental tax
miljöbedömning ecological assessment
miljöbetingad sjukdom environmentally related disease
miljöbevarande environmental conservation
miljöbidrag environmental subsidy
miljöbrott environmental crime
miljöbrottlag environmental criminal law
miljöbrottslighet environmental criminality
miljöbörs environmental stock exchange
miljöcertifiering environmental statement
miljödata environmental data
Miljödepartementet Ministry of the Environment
miljöekonomi environmental economics
miljöekonomiska frågor environmental economy issue
miljöer environments
miljöetik environmental ethics
miljöfarlig export av kemikalier hazardous chemical export
miljöfarlig soptipp hazardous waste dump
miljöfarliga föroreningar hazard of pollutants
miljöfarligt arbetsmaterial hazardous working material
miljöfarligt avfall hazardous waste
miljöfarligt ämne environmentally dangerous substance
miljöfientlig firma environmentally unfriendly firm
miljöfonder environmental fund
miljöforskare ecologist
miljöforskning ecology
miljöförenlighet environmental compatibility
miljöföretag environmental enterprise
miljöförorening environmental pollution
miljöföroreningar pollutant
miljöförstöring pollution
miljöförstöringsstraff penalty for environmental damage
miljöförsummelse environmental misconduct
miljöförändring environmental change
miljöhistoria environmental history
miljöindex environmental index
miljöindikator environmental indicator
miljöindustri environmental industry
miljöinformatik environmental informatics
miljöinformation environmental information
miljöinformationsnät environmental information network
miljöinformationssystem environmental information system
miljöinsikt environmental perception
miljöinvestering environmental investment
miljökatastrof ecocatastrophe
miljökemi environmental chemistry
miljökoncept concept of environment
miljökonsekvens environmental impact
miljökonsekvensbeskrivning EIA
miljökonsekvensstudie environmental impact study
miljökonsekvensutredning EIA
miljökostnader environmental cost
miljökriterier environmental criterion
miljökvalitetskriterium environmental quality criterion
miljökvalitetsmål environmental quality objective
miljökvalitetsnorm environmental quality standard
miljökvalité environmental quality
miljökänsligt område ecologically sensitive area
miljölagstiftningsförfarande environmental legislative process
miljömarknad environment market
miljömedborgarskap environmental citizenship
miljömedicin environmental medicine
miljömedvetande environmental awareness
miljömedveten kultur environmental culture
Miljöminister Minister of the environment
miljömuseum ecomuseum
miljömärke ecolabel
miljömärkning ecolabelling
miljömässig environmental