Svenska Engelska
Nykøbing-Rørvigs kommun Nykøbing-Rørvig municipality
Nyland Uusimaa
Nylands brigad Uusimaa Brigade
Nylands län Nylandia
nyligen just
Nyligen industrialiserat land Newly industrialized country
nylon nylon
nylonstrumpor nylons
Nymalthusianism Neo-malthusianism
nymf nymph
nymfoman nymphomaniac
nymfomani nymphomania
nymodig newfangled
nymodighet novelty
nymodigt new-fashioned
Nymphenburg Nymphenburg Palace
Nynazism Neo-Nazism
nynna hum
nynnande humming
nynorsk Nynorsk
nynorska Nynorsk
Nynäshamn Nynäshamn Municipality
Nynäshamns kommun Nynäshamn Municipality
nyodling land reclamation
nyomvänd neophyte
Nyon Nyon
nyp squeeze
nypa hint
nypa av pinch out
nyplantera med skog reforest
Nyplatonism Neoplatonism
nypon rose hip
nyponbuske dog-rose
Nyquistfrekvensen Nyquist frequency
Nyreligiös rörelse New religious movement
Nyrenässans Neo-Renaissance
nyrik nouveau riche
Nyromantik Neo-romanticism
Nyromantikk Neo-romanticism
nysa sneeze
Nysa-nyser-nös-nyst Cough
nysanfall attack of sneezing
Nysibiriska öarna New Siberian Islands
nysilver electro-plate
nyskapa recreate
Nyslott Savonlinna
Nyslotts operafestival Savonlinna Opera Festival
nysning sneeze
Nysning -en Cough
Nyspråk Newspeak
nyss just
nysta wind
nystan ball
Nysvenska New Swedish
Nysvenska rörelsen New Swedes
Nysört Achillea ptarmica
nytt newly
nytt material new material
nytt prov re-examination
nytt ämne new material
nytt år New Year
nytta value
nyttig salutary
nyttig idiot useful idiot
nyttighet commodity
nyttja make use of
nyttjande av hav ocean exploitation
nyttjanderätt use
nyttjanderättshavare usufructuary
Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia
nyutexaminerad elev recent graduate
nyvaknad renascent
Nyval Snap election
Nyx Nyx
Nyzeeländsk dollar New Zealand dollar
Nyzeeländsk pälssäl New Zealand Fur Seal
nyår New Year
Nyår -et New Year
nyårsafton New Year's Eve
Nyårsafton -en Hogmanay
nyårsdag New Year's Day
nyårsdagen New Year`s Day
nyårskort New Year card
Nyékládháza Nyékládháza
Nyírbátor Nyírbátor
Nyíregyháza Nyíregyháza
Nándor Hidegkuti Nándor Hidegkuti
näbb bill
näbbdjur duckbill
näbbgädda minx
näbbig cheeky
näbbmus shrew
Näbbsländor Mecoptera
Näcken Nix
näckros water lily
Näckrosen Näckrosen
Näckrosväxter Nymphaeaceae
Näe No
Näfels Näfels
näktergal nightingale
nämligen specifically
nämna mention
nämnare denominator
nämnd board
nämndeman juryman
nämnvärd worth mentioning
nännas have the heart to
näpen engaging
näpsa chastise
när when
När alla vet Sebastian
när allt kommer omkring after all
när det gäller in the case of
när det kommer till kritan when push comes to shove
när det passar when convenient
när det passar dig at your leisure
när det passar en at one's leisure
när det regnar så öser det ner when it rains, it pours
när du får tid at your leisure
när grisar flyger when pigs fly
när helvetet fryser till is when Hell freezes over
när katten är borta, dansar råttorna på bordet when the cat's away the mice will play
När lammen tystnar The Silence of the Lambs
när man har tid at one's leisure
när man ser tillbaka in retrospect
när man talar om trollen speak of the devil
när som helst whenever
nära close
nära förbindelse rapport
nära förbunden (med) germane (to)
nära förestående imminent
nära kusten alongshore
Nära livet Brink of Life
nära nog well-nigh
nära på all but
nära sidan nearside
nära skjuter ingen hare almost doesn't count
nära till hands handy
nära vän bosom friend
nära väninna bosom friend
närande nutritious
närande mat sustaining food
närapå almost
närbelägen close
närbild close-up
närbutik dairy
närgränsande adjoining
närgången presumptuous
närhelst whenever
närhet neighborhood
näring trade
Näring -en Food
näringsbrist malnutrition
näringsgren branch of activity
näringsjord nutrient medium
näringskedja food chain
Näringsliv Business
Näringsliv -et Economics
näringsmedel food
Näringspyramid Ecological pyramid
näringsrik nutritious
näringsurtagning nutrient removal
näringsvärde nutritive value
näringsämne nutrient
näringsämnenas cykel nutrient cycle
näringsämnesinnehåll nutrient content
närkamp om bollen scrimmage
Närke Närke
Närkontakt av tredje graden Close Encounters of the Third Kind
närliggande contiguous
närma approach
närma sig approach
närmande approach
närmare further
närmast next
närmast anhörig next-of-kin
närmast följande next
närmaste proximate
närmaste anhörig next of kin
närmat approached
närmevärde approximation
Närpes Närpes
närsom whenever
närsomhelst anytime
närsynt myopic
närsynthet myopia
närvara attend
närvarande present
närvarande person attendee
närvarande tid present
närvaro presence
näs isthmus
näs- nasal
näsa nose
Näsa -n Nose
näsbjörn coati
näsblod nosebleed
näsborrar nostrils
näsborre nostril
näsduk handkerchief
Näshornsfågel Rhinoceros Hornbill
Näshår Nasal hair
Näsijärvi Näsijärvi
Näsinneula Näsinneula tower
Näskakadua Long-billed Corella
näsor noses
nässeldjur coelenterate
nässelfeber hives
Nässjö kommun Nässjö Municipality
nässla nettle
Nässprej Nasal spray
näst bäst second best
näst bästa second best
näst bäste second best
näst sista penultimate
nästa approaching
nästa dag next day
nästan about
nästan rund roundish
nästan överallt almost everywhere
Nästan-perfekt tal Almost perfect number
näste den
nästkusin second cousin
näsvis uppity
näsvishet back talk
nät grid
Nät -et Net
nätbindning netting
nätboll netball
Nätbrev E-mail
Nätbrygga Network bridge
Nätdator Network computer
Nätdejting Online dating service
Nätet The Net
nätfiske phishing
näthinna retina
nätmage second stomach
nätmaska mesh
Nätmeddelande E-mail
nätmelon cantaloupe
Nätneutralitet Network neutrality
Nätpost E-mail
Nätpyton Python reticulatus
nätsluss gateway
nätt pretty
nätt och jämnt only just barely
nätt och jämt hardly
nätter nights
nätthet spruceness
Nätuppslagsverket över heltalssekvenser On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
nätverk network
Nätverk -et Net
nätverks network's
nätverksarbetande networking
Nätverkseffekt Network effect
Nätverkseffet Network effect
Nätverkskort Adapter
nätverksprogram networkprogram
Nätverksuniversitet Collegiate university
Nätvide Salix reticulata
Nätvingar Neuroptera
näve fist
näver birch-bark
Näveväxter Geraniaceae
Nääs slott Sloyd
come at
nå en höjdpunkt culminate
nå ett avgörande reach a decision
nå ett slut come to an end
nå samförstånd come to an understanding
nå! well!
nåd grace
Nåd för brottspåföljd Amnesty
nådastöt coup de grâce
Nåden som kristen princip Grace
Nådendal Naantali
Nådendals landskommun Naantalin maalaiskunta
nådestöt deathblow
nådig merciful
någon some
någon annanstans elsewhere
någon dag someday
någon gång sometime
någon har beslutat sig someone's mind is made up
någon har bestämt sig someone's mind is made up
någon ovetande unbeknownst
någon ovetandes unbeknownst
någon är fortfarande skyldig någon något someone still owes someone something
någondera one or the other
någons kreatur minion
någonsin ever
någonstans somewhere
någonting anything
någorlunda reasonable
något anything
något av samma sort something similar
något avklippt parings
något fuktig dampish
något hör till någon something belongs to somebody
något liknande something similar
Något slags IA
något tillhör någon something belongs to somebody
något värre worse
något är ruttet something is rotten in the state of Denmark
något är ruttet i konungariket Danmark something is rotten in the state of Denmark
något ålderdomlig obsolescent
några some
några få a few
några stycken a few
nåja oh well
Nåjd Noaidi
nål pin
nåla pin
nåla fast pin
nåldyna pincushion
Nåldynor Leucospermum
nålformad acerose
nålkörvel Venus' comb
Nålpalm Rhapidophyllum hystrix
nålspets needlepoint
nålstick pinprick
nålstygn stitch
nån any
nångång sometime
når reaches
nåt seam
nåväl oh well
Nærøy kommun Nærøy
Nærøyfjorden Nærøyfjord
Næstved kommun Næstved Municipality
Næstveds kommun Næstved Municipality
Négrituderörelsen Négritude
Néma Néma
Néstor Almendros Néstor Almendros
Néstor Kirchner Néstor Kirchner
Nílton Santos Nílton Santos