Svenska Engelska
omnumnrera renumber
omnumnrerar renumbers
omnumnrerat renumbered
omnämna mention
omnämnande mention
Omo Omo River
omodern superannuated
omogen callow
omogenhet childishness
Omoigane Omoikane
OMON OMON
omonterade unassembled
omoral vice
omoralisk indecent
omorganisation reorganization
omorganisera shake up
omorganisering shakeup
Omotiska språk Omotic languages
omotiverad unnecessary
Omoto Oomoto
Ompa til du dør Ompa til du dør
omplacerad redirected
omplacering transfer
omplantera transplant
omplåstrad bandaged
ompröva re-examine
omprövning reappraisal
ompyssling tender loving care
Omri Omri
Omri Sharon Omri Sharon
omringa circumvent
omringar surrounds
omringning encircling
Omron OMRON
omräkna convert
omräkning recount
område stretch
område med diverse användning mixed use area
område med företrädesrätt pre-emption zone
område med gågator pedestrian zone
område med oförorenad luft clean air area
område som är utsatt för potentiell förorening area of potential pollution
område utsatt för påfrestning area under stress
områden areas
områdesskydd land conservation
området kring skola campus
omröra stir
omrörare stirrer
omröstning ballot
omsider at last
Omsk Omsk
Omsk oblast Omsk Oblast
omskiftare shift key
omskola retrain
omskolning re-education
omskriva rewrite
Omskrivna cirkeln Circumscribed circle
omskrivning transcription
omskära circumcise
omskärelse circumcision
omslag cover
omslagspapper wrapping paper
omsluta enfold
omslutning encirclement
omsorg care
omsorgsfull thorough
omsorgsfullhet attention
omsorgsfullt scrupulously
omsorgsfullt utarbetande elaboration
omspelning replaying
omspänna span
omstarta rerun
omstartar reboots
omstridd debatable
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
Omstrukturering av kod Code refactoring
omställa sig adapt
omställbar adaptable
omständig circumstantial
omständighet circumstance
Omständighet -en Fact
omständigheter condition
omständigheter utanför ens kontroll circumstances beyond one's control
omständlig verbose
omständlig procedur rigmarole
omständlighet diffuseness
omständligheter considerations
omstörta amaze
omstörtande devastating
omstörtning tumult
Omstörtning -en Revolution
omstörtning, omvälvning, kaos upheaval
omsvängning turnabout
omsätta turn over
Omsätta pengar Transact money
omsättning sale
omsättningsskatt sales tax
omsättningstillgång current asset
omtagning retake
omtala mention
omtanke consideration
omtryck reprint
omtumlad groggy
omtvistad debatable
omtvistlig arguable
omtyckt popular
omtänksam attentive
omtänksamhet attention
omtänksamt considerately
omtöcknad groggy
omtöcknande bewildering
Omurtag av Bulgarien Omurtag of Bulgaria
omutlig incorruptible
OMV AG OMV
omval reelection
omvandla convert
omvandlare converter
omvandlingar conversions
omvandlingsbar transmutable
omvandlingsbarhet transformability
omvittna bespeak
omväg detour
omvälvning upheaval
omvänd convert
omvänd ordbildning back-formation
omvänd osmos reverse osmosis
omvänd polsk notation reverse Polish notation
omvända convert
omvändelse conversion
omvändelseiver proselytism
omvänt conversely
omvänt snedtecken backslash
omvärdera revalue
omvärdering revaluation
omväxla alternate
omväxlande alternate
omväxling variety
omvårdnad care
OMX OMX
omyndig under age
omänsklig barbarian
omänsklighet barbarism
omärkbar unobtrusive
omärklig imperceptible
omätlig immense
omätlighet enormousness
omättad unsaturated
omättat fett unsaturated fat
omättlig voracious
omåttlig fancy
omåttlighet immoderateness
omåttligt immensely
omöblerad unfurnished
omöjlig impossible
omöjlig att besvara unanswerable
omöjlig att få bukt med uncontrollable
omöjlig att minnas past recall
omöjlig att skilja indistinguishable
omöjlig att särskilja indistinguishable
omöjlighet impossibility