Svenska Engelska
organ organ
organell organelle
organisation setup
organisation av rättssystemet organisation of the legal system
organisation av undervisning organisation of teaching
Organisation internationale de la francophonie Francophonie
Organisation Todt Organisation Todt
Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organization for Security and Co-operation in Europe
Organisationsfrihet Right of association
Organisationsteori Organizational studies
organisatorisk organizational
organisatör organizer
organisera arrange
organisera om reorganize
organiserad organized
organiserad brottslighet organized crime
organiserar organizing
organiserare organizer
organisk organic
organisk förening organophosphorous compound
organisk svavelförening organosulphur compound
Organisk arkitektur Organic architecture
Organisk förening Organic compound
organisk förorening organic pollutant
organisk halogenförening organohalogen compound
organisk kemi organic chemistry
organisk kväveförening organonitrogen compound
Organisk syra Organic acid
organisk syreförening organooxygen compound
organiskt avfall organic waste
organiskt kol organic carbon
organiskt kväve organic nitrogen
organiskt lösningsmedel organic solvent
organiskt material organic matter
organiskt ämne organic substance
organism body
organismer som inte är målorganismer non-target organism
organismsamhälle community
organist organist