Engelska Svenska
pollutant elimination avlägsning av miljöföroreningar
pollutant emission emission av miljöföroreningar
pollutant evolution utveckling av miljöföroreningar
pollutant exposure föroreningsexponering
pollutant flow föroreningsflöde
pollutant formation bildning av miljöföroreningar
pollutant immission immission av miljöföroreningar
pollutant immobilisation immobilisering av föroreningar
pollutant migration förflyttning av miljöföroreningar
pollutant monitoring övervakning av miljöföroreningar
pollutant pathway utvecklingsbana för miljöföroreningar
pollutant reduction minskning av förorening
pollutant remobilisation återmobilisering av föroreningar
pollute fördärva
pollute with förorena med
polluted matter förorenad substans
polluted site förorenat område
polluter-pays principle förorenaren betalar
pollution nedsmutsning
pollution abatement föroreningsbekämpning
pollution abatement equipment utrustning för föroreningsbekämpning
pollution abatement waste avfallsuppröjning
pollution control föroreningsbekämpning
pollution control equipment utrustning för föroreningsbekämpning
pollution control investment investering i föroreningsbekämpning
pollution control measure föroreningsbekämpande åtgärd
pollution control technology föroreningsbekämpande teknik
pollution cost kostnader orsakade av miljöföroreningar
pollution effect föroreningens effekt
pollution indicator föroreningsindikator
pollution insurance föroreningsförsäkring
pollution liability ansvarighet för miljöföroreningar
pollution load föroreningsbelastning
pollution measurement mätning av miljöföroreningar
pollution monitoring övervakning av miljöföroreningar
pollution norm normer för miljöföroreningar
Pollution of the environment Miljöförstöring
pollution prevention förebyggande av miljöföroreningar