Svenska Engelska
rejäl honest
rekapitulation summing-up
Rekapitulationsteorin Recapitulation theory
rekapitulera recapitulate
rekapitulering recap
Rekingen Rekingen
reklam advertisement
reklam- promotional
reklamagent publicist
reklambärare sandwich-man
reklamera reclaim
reklaminslag commercial
reklamman adman
reklamprogram adware
reklamtext blurb
reklamtext på bokomslag blurb
reklamtrick stunt
reko kille sport
reko tjej sport
rekognoscera reconnoiter
rekognoscering reconnaissance
Rekombination Genetic recombination
rekommendabel recommendable
rekommendation introduction
rekommendationer recommendations
rekommendationsbrev recommendation
rekommendera counsel
rekommenderad advisable
rekommenderad försändelse registered mail
rekommenderat registered
rekonstruera reconstruct
rekonstruktion reconstruction
rekord record
rekord- all-time
Rekordvarm vinter i Kanada Warmest Canadian winter on record
rekreation recreation
rekreations- recreational
rekreationsområde recreational area
rekreationsort resort
rekryt recruit
rekrytera recruit
rekrytera chefspersonal headhunt
rekrytering recruiting
rektal rectal
rektangel rectangle
rektangulär oblong
Rektascension Right ascension
rektor managing director
rektorat rectorship
rekursera recurse
Rekursion Recursion
rekursiv recursive
Rekursiv akronym Recursive acronym
rekviem requiem
rekvirera requisition
rekvisita property
rekvisition requisition
rekyl kick
rekylera recoil
rekylfri recoilless
relatera relate
relation relationship