Svenska Engelska
São Nicolau São Nicolau
São Paulo Santos
São Paulo FC São Paulo Futebol Clube
São Paulo-Congonhas flygplats Congonhas-São Paulo International Airport
São Paulo-Guarulhos Internationella flygplats São Paulo-Guarulhos International Airport
São Tomé São Tomé
São Tomé och Príncipe São Tomé and Príncipe
São Tomé och Príncipes flagga Flag of São Tomé and Príncipe
São Tomé och Príncipes fotbollslandslag São Tomé and Príncipe national football team
São Tomé och Príncipes statsvapen Coat of arms of São Tomé and Príncipe
Säby kommun Sæby
säck sack
säckfull sack
säckig baggy
säcklöpning sack race
säckpipa bagpipe
säckpipblåsare piper
säckpipor bagpiper
säckpipsblåsare piper
Säckstation Bus terminal
säckväv burlap
säd seed
sädes- seminal
sädesblåsa seminal vesicle
sädescell sperm cell
sädeskorn grain
sädesledare vas deferens
sädesrensare winower
sädesslag grain
sädesuttömning ejaculation
sädesvätska semen
sädesärla wagtail
sädgås bean goose
Säffle Säffle
Säffle kommun Säffle Municipality
Säg ja till livet The Stratton Story
säga show
säga att vi är kvitt call it quits
säga emot disagree
säga fel make a slip
säga ifrån sound off
säga igen repeat
säga ja till varandra say I will to one another
säga sig självt go without saying
säga sin mening speak out
säga till tell
säga upp denounce
sägen story
säger saying
säker wise
säker källa reliable source
säkerhet certainly
säkerhet mot arbetsskador occupational safety
säkerhets- precautionary
säkerhetsbälte harness
säkerhetskontroll security check
säkerhetskopia backup
säkerhetslås latch
säkerhetsmarginal clearance
säkerhetsnål safety pin
säkerhetspolis Federal Bureau of Investigation
Säkerhetspolisen Swedish Security Service
säkerhetsrisk security risk
säkerhetsskäl security reason
säkerhetssystem security system
säkerhetstjänst Security Service
säkerhetsvakt security guard
säkerhetsåtgärd security measure
säkerligen certainly
säkerställa ensure
säkerställer ensures
säkert certainly
säkra belay
säkra papper blue chips
Säkra perioder Fertility awareness
säkra sig mot safeguard against
säkrad fused
säkrat secured
säkring belaying
säkring av råmaterial raw material securing
säkringar fuses
säl seal
Sälar Pinniped
Sälen Sälen
sälg sallow
Sälgflöjt Willow flute
sälja sell out
sälja bättre än outsell
sälja mer än outsell
sälja på gatan hawk
sälja sin andel i ett företag sell out
sälja sitt företag sell out
sälja slut sell out
sälja som smör sell like hot cakes
sälja som smör i solsken sell like hot cakes
sälja svart scalp
sälja till lägre pris undercut
sälja ut sell out
sälja ut lagret move stock
sälja vid dörrarna hawk
säljande selling
säljare vendor
säljbar marketable
säljoption put
sällan no way
sällan besökt unfrequented
sällhet happiness
sällsam outlandish
sällskap party
sällskapa med associate with
sällskapets society's
sällskaplig friendly
sällskaplighet sociability
sällskapsdans ballroom dancing
sällskapsdjur pet
sällskapsresa guided tour
sällskapsrum living room
sällskapsspel parlor game
Sällskapsöarna Society Islands
sällsynt unusual
sällsynt jordart rare earth
sällsynta arter rare species
sällsynthet rarity
sälskinn sealskin
sälta salinity
sämja amity
sämre worse
sämskskinn chamois
sämsskinn buff
sämst worst
sänd sent
sända dispatch
sända efter send for
sända i teve televise
sända i TV telecast
sända in enter
sända med send with
sända med e-post emailing
sända som en serie serialize
sända tillbaka send back
sändaradiosändning broadcasting
sändare sender
sändebud diplomat
sänder sending
Sändlista Electronic mailing list
sändning transmission
sändtagare transceiver
säng bed
sängbunden bedridden
sängdags bedtime
sängfösare night cap
sänghimmel canopy
sängkammare bedroom
sängkamrat bedfellow
sängkant bedside
sängkläder bedclothes
sängliggande bedridden
sängstolpe bedpost
sängstomme bedstead
sängtäcke quilt
sängvätning bedwetting
sängöverkast quilt
sänka reduce
sänka drastiskt slash
sänka ner bathe
Sänka Skepp Battleship
sänke plummet
sänklod plumb
sänkt diminished
sänkte lowered
Särartsfeminism Equity feminism
särdeles especially
särdrag aspect
säregen peculiar
säregenhet peculiarity
Särimner Sæhrímnir
Särkland Serkland
särkvark strange quark
särling crank
särskild separate
Särskild sak Distinguishing feature
Särskilda skyddsgruppen Särskilda Skyddsgruppen
särskilja differentiate
särskiljande characteristic
särskilt expressly
Särvar Ceratophyllum
säsong season
säsonger seasons
säsongs- seasonal
säte place
Säters kommun Säter Municipality
sätt ways
sätt att gå gait
sätt att tala way of talking
sätta place
sätta av start off
sätta bojor på shackle
sätta eld på ignite
sätta en krona på cap
sätta fart på cheer up
sätta fast trap
sätta fast på pin on
sätta fingret på pin down
sätta full fräs speed up
sätta glas i glaze
sätta högt look up to
sätta i brand set on fire
sätta i fara endanger
sätta i fängelse imprison
sätta i gång set off
sätta i halsen choke
sätta i knipa corner
sätta i land disembark
sätta i lära apprentice
sätta i rörelse start
sätta i sig polish off
sätta i strykklass discriminate against
sätta i stånd put in order
sätta i verket implement
sätta igång trigger
sätta ihop fabricate
sätta in deposit
sätta in alla sina krafter grit one's teeth
sätta inom parentes parenthesize
sätta iväg skedaddle
sätta krokben för trip up
sätta lapp på label
sätta munkavle på gag
sätta myror i huvudet på perplex
sätta märke på mark
sätta ned deposit
sätta på turn on
sätta på fri fot liberate
sätta på hårda prov put a great strain on
sätta på hårt prov strain
sätta på prov test
sätta på rätt plats position
sätta på sig strap on
sätta på skyddsomslag put a jacket on
sätta på tronen enthrone
sätta samman en jury empanel
sätta sig subside
sätta sig bekvämt till rätta nestle
sätta sig i sit in
sätta sig på huk squat down
sätta sig tillbaka settle back
sätta sig upp mot stand up to
sätta sig över override
sätta spår hos mark
sätta tillbaka replace
sätta tillit till place confidence in
sätta undan set apart
sätta upp put up
sätta upp mot set against
sätta ut set out
sätta värde på value
sättare typographer
sätthärdat stål case-hardening-steel
Sättkvist -en -ar Plant
sättning sentence
sättpinne dibble
säv rush
Sävsjö kommun Sävsjö Municipality
such
så att so
så att säga so to speak
så det så so there
så fort som möjligt ASAP
så förargligt what a shame
så gott som almost
Så går det till i krig The General
så kallad so-called
så kallade so-called
så länge meanwhile
så länge som as long as
så mycket so much
så mycket man vill to one's heart's content
så många so many
så pass that
så småningom gradually
så snart som as soon as
Så som i himmelen As It Is in Heaven
så synd what a shame
Så talade Zarathustra Thus Spoke Zarathustra
Så vanns vilda västern How the West Was Won
så vitt jag vet TTBOMK
så väl är det inte no such luck
så väldigt so much
så är det med det that's that
så....som as.....as
såbädd seedbed
sådan such
sådana such
sådant är livet such is life
sådd sowing
sådär so-so
såg saw
såga saw
såga i två delar saw through
såga itu saw through
såga timmer lumber
sågad serrated
sågare sawyer
sågbock sawbuck
såggrop sawpit
såglinje sawline
sågning cutting
sågspån sawdust
Sågsteklar Tenthredinidae
sågtand sawtooth
sågtandad serrate
sågverk sawmill
sågverksarbetare sawyer
såja, såja there, there
såld sold
således thus
såll sieve
sålla screen
sålla ut sieve out
sållandet riddling
sållning sifting
sålunda thus
sång chant
sång- vocal
sångare warbler
sångartist singer-songwriter
sångbar singable
sångbok songbook
Sången om Grimner Grímnismál
Sången om Skirner Skírnismál
Sången om Södern Song of the South
Sången om Vavtrudner Vafþrúðnismál
Sånger från andra våningen Songs from the Second Floor
sångerska singer
sångfågel songbird
sånglärka skylark
sångmö muse
sångröst singing voice
sångspel vauderville
sångsvan whooper swan
sångtextförfattare lyricist
sångtextförfattarinna lyricist
såning sowing
såningsman sewer
sån’t är livet such is life
såpa soap
såpbubbla soap bubble
såplödder suds
såpnejlika soapwort
såpopera soap
sår ulcer
såra hurt
sårad hurt
sårad man injured
sårande barbed
sårbar vulnerable
sårbarhet vulnerability
sårfeber wound fever
sårig sore
sårnad ulcer
sås gravy
såsom like
Såsom i en spegel Through a Glass Darkly
såsskål sauceboat
såsslev ladle
såssnipa sauceboat
sått sown
såvida provided
såvida ej unless
såvida inte unless
såvitt as far as
såväl ... som as well as
Sète Sète
Sèvres Sèvres
Sébastien Bourdais Sébastien Bourdais
Sébastien Frey Sébastien Frey
Sébastien Japrisot Sébastien Japrisot
Sébastien Le Prestre de Vauban Vauban
Sébastien Lefebvre Sébastien Lefebvre
Sébastien Loeb Sébastien Loeb
Ségolène Royal Ségolène Royal
Sélibabi Sélibaby
Sérgio Conceição Sérgio Conceição
Sérgio Vieira de Mello Sérgio Vieira de Mello
Sévery Sévery
Sócrates Sócrates
söder south
söder ut southward
Söderhamn Söderhamn
Söderhamns kommun Söderhamn Municipality
Söderhavet South Sea
Söderköping Söderköping Municipality
Söderköpings kommun Söderköping Municipality
Södermalm Katarina-Sofia
Södermanland Södermanland
Södermanlands län Södermanland County
Södermanlandsklass Södermanland class submarine
Söderort South Stockholm
Södertälje Södertälje
Södertälje kommun Södertälje Municipality
söderut southward
Söderåsen Söderåsen
södra south
Södra Afrika Southern Africa
Södra Atlantvitsiding Dusky Dolphin
Södra Banat South Banat District
Södra Barrule South Barrule
Södra Bačka South Bačka District
Södra Bug Southern Bug
Södra Cotabato South Cotabato
Södra egeiska öarna South Aegean
Södra Finlands län Southern Finland
Södra fisken Piscis Austrinus
Södra halvklotet Southern Hemisphere
Södra Hamgyong South Hamgyong
Södra Hwanghae South Hwanghae
Södra Ilocos Ilocos Sur
Södra ishavet Southern Ocean
Södra Karelen South Karelia
Södra korset Southern Cross
Södra kronan Corona Australis
Södra kurdsitan Iraqi Kurdistan
Södra Kvarken South Kvarken
Södra Leyte Southern Leyte
Södra Länken Södra länken
Södra oceanen Antarctic Ocean
Södra Pemba Pemba South Region
Södra Savolax Southern Savonia
Södra triangeln Triangulum Australe
Södra Åsbo härad Åsbo Southern Hundred
Södra Österbotten Southern Ostrobothnia
sök quest
sök och ersätt search-and-replace
söka look for
söka avvärja deprecate
söka efter look for
söka igenom rummage about
söka skydd shelter
söka stuka browbeat
söka ställa sig in hos fawn on
söka undanflykter prevaricate
söka undvika shun
söka vinna tid temporize
söka överträffa emulate
sökande applicant
sökande med slagruta dowsing
Sökandet efter det drömda Kadath The Dream-Quest of Unknown Kadath
sökare viewfinder
sökbar searchable
söker seeks
Sökkvabäck Sökkvabekkr
sökmotor search engine
Sökmotormarknadsföring Search engine marketing
Sökmotoroptimeringstävling SEO contest
Söksystem Search engine
sökt sought
sökte sought
Söktjänst Search engine
söktjänst på Internet internet search service
sökväg path
sökvägar paths
sökvägsnamn pathname
Sökö Five-card stud
söla loiter
söla ner bedaub
sölande procrastination
Sölden Sölden
söleri dawdling
sölig loitering
sölja woggle
sölkorv dawdler
Sölvesborg Sölvesborg