Svenska Engelska
samba samba
sambal sambal
samband connection
sambandet mellan dos och respons dose-effect relationship
Sambandsflokkurin Union Party
sambo roommate
samboende roommate
Sambor II av Pommerellen Sambor II of Tczew
Samborombónviken Samborombón Bay
Sambre Sambre
Sambuca Pistoiese Sambuca Pistoiese
Samburu Samburu District
Samcheok Samcheok
Samdrup Jongkhar Samdrup Jongkhar District
same Sami
Same Deutz-Fahr Same Deutz-Fahr
Sameby Siida
Samedan Samedan
Samedräkt Gákti
Sameland Lapland
Samelandsbron Sami Bridge
Samer Sami people
Samer el Nahhal Samer el Nahhal
Samernas historia Sami history
Sameting Sami Parliaments
Sametinget Sami Parliament of Sweden
Samevolution Co-evolution
samexistens coexistence
samexistera coexist
samfund communion
samfälld joint
samfärdsel intercourse
samförstånd entente
Samhain Samhain
samhälle society
samhällelig communal
Samhällets olycksbarn Les Misérables
samhällsklättrare social climber
Samhällskritik Social criticism
samhällslära civics
samhällsomstörtare subversive
samhällsservice utility
samhällsvetenskap social science
samhörighetskänsla togetherness
Sami Al Jaber Sami Al-Jaber
Sami Al-Jaber Sami Al-Jaber
Sami Frashëri Sami Frashëri
Sami Hyypiä Sami Hyypiä
Sami Kapanen Sami Kapanen
Sami Keinänen Sami Keinänen
Sami Vänskä Sami Vänskä
Sami Wolking Sami Wolking
Samir Kassir Samir Kassir
Samira Said Samira Said
Samira Shahbandar Samira Shahbandar
samiska Saami
Samkhya Samkhya
samklang unison
samkväm party
samkönad same-sex
samkönat äktenskap gay marriage
samla gather
samla ihop raise
samla krafter brace oneself
samla på hög hoard
samla sig bakom rally behind
samlad cool
samlad uppmärksamhet concentration
samlag intercourse
samlag med minderårig statutory rape
samlagsställning sex position
samlar collects
samlare collector
Samlaren The Collector
Samlarkortspel Collectible card game
samlarobjekt collector's item
samlas unite
samlat accumulated
samlevnad coexistence
samling concourse
Samling för kongolesisk demokrati Congolese Rally for Democracy
Samling för Republiken Rally for the Republic
samlingar assemblies
Samlingsalbum Compilation album
samlingsband omnibus
Samlingspartiet National Coalition Party
samma same
samma gamla visa same old story
sammaledes likewise
sammanblanda mix
sammanblandning confusion
sammanbo live together
sammanboende cohabitation
sammanbrott breakdown
sammandra shorten
sammandrag compendium
sammandragande astringent
sammandragen abridged
sammandragning astringent
sammanfall coincidence
sammanfalla coincide
sammanfallande coincidence
sammanfatta epitomize
sammanfattning summary
sammanfläta weave
sammanflöde concourse
sammanfoga merge
sammanfogad connected
sammanföra merge
sammanhang relation
sammanhangslöshet incoherence
sammanhopning aggregation
sammanhängande cohesive
sammanhängande rum connected space
sammanhållning unity
sammankalla call
sammankallande convocation
sammankallar convenes
sammankomma convene
sammankomst gathering
Sammankomsterna av Gud Assemblies of God
sammankopplande connecting
sammankoppling linkage
sammankopplingar linkages
sammanlagd total
sammanlagt in all
sammanlevnad cohabitation
sammanläggning av jordbruksfastigheter land consolidation
sammanlänkning linkup
sammanlöpa converge
sammanpressning compression
sammanräknad cumulative
sammanräkning count
sammansatt compound
sammansatt formation complex formation
sammansatt funktion composite function
sammansatt förorening composite pollution
sammansatt ord compound word
sammansatt produkt miscellaneous product
sammansatt tal composite number
sammanslagen bundled
sammanslagning joining
sammanslutning union
sammansmälta conflate
sammansmältning coalescence
sammansnörpt mun pursed lips
sammanställa compile
sammanställning joining
sammanstöta collide
sammanstötning clash
sammansvuren conspirator
sammansvärja sig scheme
sammansvärjning scheme
sammansätta make up
sammansättning compound
sammantryckning compression
sammantryckt compressed
sammanträda gather
sammanträde meeting
sammanträffa concur
sammanträffande concourse
sammet velvet
sammetslen velvety
sammetsrevolutionen Velvet Revolution
sammhällets facilitet community facility
Sammo Hung Sammo Hung
Sammy Cahn Sammy Cahn
Sammy Sosa Sammy Sosa
Samnanger kommun Samnanger
Samnaun Samnaun