Svenska Engelska
Sizzla Sizzla
Siófok Siófok
SJ SJ
SJ AB SJ AB
sjabbig poor
sjabbighet dowdiness
Sjachrisabz Shahrisabz
Sjachty Shakhty
sjakal jackal
sjal shawl
sjalett kerchief
Sjali Shali
Sjamil Basajev Shamil Basayev
sjanghaja shanghai
sjappa make off
sjas shoo
sjaskig poor
sjaskighet obscurity
sjava shamble
sjavig shabby
Sjchara Shkhara
Sjenica Sjenica
Sjeremetievo Sheremetyevo
Sjeremetievo internationella flygplats Sheremetyevo International Airport
Sjerig-ool Oorzjak Sherig-ool Oorzhak
Sjeverni Velebit National Park Sjeverni Velebit
Sjipkapasset Shipka
Sjirak Shirak
Sjorer Shors
Sjota Rustaveli Shota Rustaveli
Sjtje ne vmerla Ukraina Shche ne vmerla Ukrainy
Sjtjelkuntjik The Nutcracker
sjtji shchi
Sjtjolkovo Shchyolkovo
sju seven
Sju bröder Seven Brothers
sju dödssynderna seven deadly sins
Sju hertigar Kind Hearts and Coronets
Sju sovare Seven Sleepers
Sju år i Tibet Seven Years in Tibet
sjua seven
Sjubb Raccoon
sjuda simmer
sjufaldig sevenfold
sjufaldigt sevenfold
sjuhundrafemtio seven hundred and fifty
sjuhörning heptagon
Sjuja Shuya
sjuk unsound
sjuka disease
sjuka-hussjukan sick building syndrome
sjukbesök visit to the patient
sjukbädd sickbed
sjukbår stretcher
sjukdom disorder
Sjukdom -en -ar Disease
sjukdomar affliction
sjukdomshistoria anamnesis
sjukdomsorsak disease cause
sjukersättning sickness benefit
sjukgymnast physiotherapist
sjukgymnastik physiotherapy
sjukhus clinic
Sjukhus -et Hospital
sjukhusavdelning infirmary
sjukhusavfall hospital waste
sjukhuskläder surgical gown
sjukhuskurator almoner
sjukhuspatient inpatient
sjukhussal ward
sjukhusvistelse hospitalization
sjukledighet sick leave
sjuklig unhealthy
sjuklig självupptagenhet egomania
sjuklighet morbidness
sjukligt fet fat
Sjukligt främlingshat Xenophobia
sjukling sick person
sjuklön sick pay
sjukrum sickroom
sjukskötare nurse
sjuksköterska nurse
sjuksäng sickbed
sjukvård nursing
sjukvårdsavfall hospital waste
sjukvårdsbiträde paramedic
Sjumen Shumen Province
Sjumerlja Shumerlya
Sjumilaskogen Hundred Acre Wood
sjumilastövlar seven-league boots
sjunde seventh
Sjunde generationens konsoler History of video game consoles
sjunde himlen seventh heaven
sjunde himmel cloud nine
sjunde klass seventh grade
Sjundedagsadventister Seventh-day Adventist Church
Sjundedagsadventisterna Seventh-day Adventist Church
Sjundeå Siuntio
Sjundeå järnvägsstation Siuntio railway station
sjunga perform
sjunga från bladet sight-read
sjunga högt sing loudly
sjunga ut sound off
Sjunga-sjunger-sjöng-sjungit Troll
sjungande singing
sjungit sung
sjunka decline
sjunka i värde lose value
sjunka kraftigt topple
sjunka undan subside
sjunkande decline
sjunkbomb depth-charge
sjunkit sunk
Sjusja Shusha
sjusovare dormouse
Sjustöt Seven-card stud
sjutio seventy
sjutionde seventieth
sjutti seventy
sjuttielfte umpteenth
sjuttio seventy
sjuttioen seventy-one
sjuttioett seventy-one
sjuttiofem seventy-five
sjuttiofyra seventy-four
sjuttioförsta seventy-first
sjuttionde seventieth
sjuttiondel seventieth
sjuttiotal seventies
sjuttiotalet seventies
sjuttiotre seventy-three
sjuttiotvå seventy-two
sjuttioåring septuagenarian
sjutton seventeen
sjuttonde seventeenth
Sjuårskriget Seven Years' War
Sjymkent Shymkent
Sjálvstýrisflokkurin Self-Government Party
själ mind
Själ -en -ar Soul
själaringning knell
själavandring transmigration
själfull animated
Själland Zealand
själlös spiritless
själsdödande soul-destroying
själsfrid equanimity
själsfrände soulmate
själsfrånvaro woolgathering
själsförmögenhet mental faculty
själsgåvor abilities
själslig spiritual
själsligt sund sane
själsro equanimity
själsstyrka fortitude
själstillstånd mental state
själv yourself
själva yourselves
Själva gudarna The Gods Themselves
självaktning self-respect
självantändning spontaneous combustion
självbedrägeri self- deception
självbehärskning temperance
självbelåten conceited
självbelåtenhet complacency
självbestämmanderätt self-determination
självbetjäning self-service
självbevarelse self-preservation
självbevarelsedrift self-preservation
självbild self-image
självbildad self-educated
självbiografi autobiography
självbiografisk autobiographic
självcentrerad selfish
självdeklaration tax return
självdisciplin temperance
självdistans self-distance
självexekverande self-running
självfinansering self-financing
självförgudning egotism
självförhärligande self-sacrificing
självförnekelse abnegation
självförnyelse natural regeneration
självförsakande self-denying
självförstörande self-destructive
självförstörelse self-destruction
självförsvar self-defense
självförsörjande self-sufficient
självförsörjning self-sufficiency
självförtroende aplomb
självförvållad self-inflicted
självgod self-righteous
självgod pedant prig
självgående automatic
självhat self-hatred
självhjälp self-help
självhäftande stick-on
självhäftande etikett sticker
självhävdande self-assertive
självinmatande programladdare bootstrap
självis selfie
självisk egoistic
själviskhet egoism
självklar clear
självklar sak postulate
självklarhet truism
självklart certainly
självkontroll temperance
självkritik self-criticism
självkännedom self-knowledge
självkänsla pride
självkär pedant prig
självlåsande self-locking
självmedlidande self-pity
självmedveten cocksure
självmedvetenhet self-consciousness
självmord suicide
självmords- suicidal
självmordsbenägen suicidal
Självmordsbombning Suicide attack
självmordsbrev suicide note
Självmordsmetoder Suicide methods
Självmordsstatistik List of countries by suicide rate
självmotsägande self-contradictory
självmotsägelse contradiction in terms
självmördare suicide
självplågare narcissist
självporträtt self-portrait
självprövning self-examination
självpåtagen self-imposed
självrannsakan soul-searching
självreglerande self-regulating
självreningsförmåga purifying power
självrisk coinsurance
självrådighet self-will
självservering self-service
Självskadebeteende Self-injury
självstart self-starter
självstudie self-study
självstyre self-government
självständig self-employed
självständighet sovereignty
Självständighetskrig Wars of national liberation
Självständighetskriget i Algeriet Algerian War
Självständighetspartiet Independence Party
självsuggestion autosuggestion
självsvåld licence
självsäker presumptuous
självsäkerhet aplomb
självsäkert assuredly
självtillit self-reliance
självtillräcklig positive
självtvätt launderette
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
självuppdragande self-winding
självuppfyllande self-fulfilling
självuppfyllande profetia self-fulfilling prophecy
självuppoffring self-sacrifice
självupptagen self-centered
självupptagen kvinna egotist
självupptagen man egotist
självupptagenhet solipsism
självutplånande self-effacing
självvisande self-displaying
sjäslig mental
sjätte sixth
Sjätte generationens konsoler History of video game consoles
sjätte sinne sixth sense
Sjätte sinnet The Sixth Sense
sjö sea
sjö- naval
sjöar lakes
Sjöartilleri Naval artillery
sjöbassäng lake basin
Sjöbo Sjöbo Municipality
Sjöbo kommun Sjöbo Municipality
Sjöborrar Sea urchin
sjöborre sea urchin
sjöbotten seafloor
sjöbris sea breeze
sjöduglig seaworthy
Sjöelefanter Sea-elephant
sjöfarande seafaring
sjöfarare seaman
sjöfart navigation
Sjöfartens historia Maritime history
sjöfarts- maritime
sjöflygplan seaplane
Sjöfn Sjöfn
Sjöfolken Sea Peoples
sjöfågel waterfowl
sjöförorening lake pollution
Sjögroda Marsh Frog
sjögräs wrack
sjögurka sea cucumber
Sjögurkor Sea cucumber
sjögående seagoing
sjögång sea
sjöhäst sea horse
Sjöhästar Seahorse
sjöjungfru mermaid
sjökadett midshipman
sjökapten sea captain
sjöko sea cow
sjökort chart
sjölag maritime law
sjöledes by sea
sjölejon sea lion
Sjöleopard Leopard Seal
sjöman sailor
sjömansjacka reefer
sjömanskap seamanship
sjömanskavaj reefer
sjömanskostym sailor suit
sjömil nautical mile
sjömärke beacon
sjömätning hydrography
sjöng sung
sjönk sunk
sjöodjur leviathan
sjöofficer naval officer
Sjöorganisationen Sea Org
Sjöprovinserna Maritimes
sjöresa cruise
Sjörupstenen Sjörup Runestone
sjörätt maritime law
sjörövare corsair
sjöröveri piracy
sjösida seafront
sjösida i stad waterfront
sjösjuk seasick
sjösjuka motion sickness
sjöskadad sea-damaged
sjöskumspipa meerschaum
Sjöslaget vid Diu Battle of Diu
Sjöslaget vid Hogland Battle of Hogland
Sjöslaget vid Iquique Battle of Iquique
Sjöslaget vid Kolberger Heide Battle of Colberger Heide
sjöstjärna starfish
Sjöstjärnor Starfish
sjöstövlar waders
sjösätta launch
sjötrafik navigation
sjötransport maritime transport
sjötunga sole
sjöväg seaway
sjövärdig sea-worthy
sjövärdighet seaworthiness
SK SK
SK Brann SK Brann
SK Rapid Wien SK Rapid Wien
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc
SK Slavia Prag SK Slavia Prague
SK Sturm Graz SK Sturm Graz
SK Tirana SK Tirana
ska ska
ska ske wilco
Ska-P Ska-P
Ska-punk Ska punk
skabb itch
skabbig scabby
skabrös risqué
skada affect
skada orsakad av militära manöver damage from military manoeuvres
skada på karosseriet damage to the bodywork
skada sig injure oneself
skadad impaired
skadad kvinna victim
skadad man victim
skadade damaged
skadar hurts
Skade Skaði
skadedjur pest
skadedjursangrepp pest infestation
skadeersättning indemnification
skadeförebyggande damage prevention
skadeförsäkring damage insurance
skadeglad spiteful
skadeglädje malice
skadegörare pest
skadeinsekt pest
skadeinsektsbekämpning pest control
skadestånd indemnification
skadevärderingsman adjuster
skadlig nasty
Skadliga effekter av elektromagnetisk strålning Electromagnetic radiation hazard
skador damaged
skadoreducering minimisation of damage
skaffa fetch
skaffa mat cater
skaffa ny bostad rehouse
skaffa sig get
skaffa stalltips tout
skaffa undan get rid of
skaffa upplysningar om screen
skaffade got
skafferi larder
skaft handle
Skagen Skagen
Skagerrak Skagerrak
skaka jog
skaka (på) joggle
skaka av get rid of
skaka av sig throw off
skaka hand shake hands
skaka om shake
skaka till jolt
skaka ur shake out
skakade shook
skakande shaking
skakar shaking
skakig rough
skakis jittery
skakning jolt
skal peel
skala scale
skala inom musik scale in music
skalad scaled
skalare peeler
skalbaggar beetle
skalbagge beetle
skald poet
skaldinna poetess
skaldjur crustacean
skaldverk poem
skalenlig to scale
skalk rind
skall baying
skalla clang
skalle head
skallerorm rattlesnake
Skallerormar Crotalus
skallig bald
skallighet baldness
skallra rattle
skallra tänder chatter
skalm earpiece
skalmeja shawm
skalp scalp
skalpell scalpel
skalperare scalper
skalsnigel snail
skalv shake
skalär scalar
skalärfält scalar field
skalärprodukt scalar product
skam discredit
skamfila blacken
skamfilad dog-eared
skamfläck eyesore
skamkapsel codpiece
skamlig shameful
skamlig gärning ignominy
skamlös blatant
skamlöshet blatancy
Skamp SKAMP
skampåle pillory
skamsen abashed
Skancke Skanke
skandal dirt
Skandal i Hollywood A Star Is Born
skandalisera scandalize
skandalös fancy
Skanderbeg Skanderbeg
Skanderborg Skanderborg
skandering scansion
Skanderna Scandinavian Mountains
Skandinavernas kolonisering av Amerika Norse colonization of the Americas
Skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
Skandinavisk Aero Industri Skandinavisk Aero Industri
Skandinaviska Scandinavian languages
Skandinaviska halvön Scandinavian Peninsula
Skandinaviska myntunionen Scandinavian Monetary Union
Skandinavism Scandinavism
skandium scandium
skanna scan
skans mound
skans på fartyg forecastle
Skansbacken Skanssi
Skansen Skansen
Skansen Kronan Skansen Crown
Skanstull Skanstull
Skanör med Falsterbo Skanör-Falsterbo