Svenska Engelska
sky cloud
Sky Captain and The World of Tomorrow Sky Captain and the World of Tomorrow
Sky News Sky News
sky undan avoid
skydd cover
skydd av bergslandskap mountain protection
skydd av biotoper biotope protection
skydd av den industriella äganderätten industrial property right
skydd av naturområde natural areas protection
skydd av naturresurser natural resource conservation
skydd av resurser resource conservation
skydd av äganderätt property protection
skydd från grannar protection from neighbours
skydd mot buller noise protection
skydd mot översvämningar flood protection
skydda secure
skydda mot keep from
skydda sig mot safeguard against
skyddad covered
Skyddad ursprungsbeteckning Protected designation of origin
skyddade arter protected species
skyddande protective
skyddande förklädnad mimicry
skyddande överdrag protective covering
skyddar protects
skyddat dricksvattenområde drinking water protection area
skyddat flodmynningsområde estuarine conservation area
skyddat landskap landscape protection area
skydds- protective
skyddsanordning guard
skyddsglasögon goggles
skyddshelgon patron saint
skyddshäkte protective custody
skyddskonsulent probation officer
Skyddskåren White Guard
skyddsling ward
skyddsmedel preservative
skyddsmur bulwark
skyddsmur mot havet seawall
skyddsområde protected area
skyddsomslag jacket
skyddspatron patron saint
skyddsplåt shield
Skyddspolisen Suojelupoliisi
skyddspolitik conservation policy
skyddsrock work coat
skyddsrum air-raid shelter
skyddssystem protection system
skyddstillsyn probation
skyddsvall bulwark
Skyddsväst Ballistic vest
skyddsängel guardian angel
skyddsåtgärd protective measure
skyddsåtgärder safety measure
skydrag waterspout
Skye Skye
SkyEurope SkyEurope
skyfall downpour
skyffel hoe
skyffla hoe
skyffla upp shovel up
skyffling excavation
Skyfos Skyphos
skygg timid
skygga shy
skygghet shyness
skygglapp blinker
skygglappar blinkers
skyhög sky-high
skyla cover
skyla över hush up
Skylab Skylab
skyldig bound
skyldig till bigami bigamous
skyldig till incest incestuous
skyldighet obligation
skyldigheter obligations
Skyliners Frankfurt Deutsche Bank Skyliners
skylla blame
skylla på blame
skyllerkur sentry-box
skylt sign
skylta display
skylta med show
skyltdocka dummy
skyltfönster shop window
Skyltfönster -ret Window
skymf offense
skymfa insult
skymflig opprobrious
skymford vituperation
skymma cover
skymning dusk
skymt glimpse
skymta catch sight of
skymta fram loom
skynda hurry
skynda dig! chop-chop
skynda på! chop-chop
skynda sig rush
skynda! chop-chop
skyndade hurried
skyndsam hasty
skyndsamhet precipitance
skyndsamt quickly
Skyros Skyros
Skyrosponny Skyros Pony
skyskrapa skyscraper
skysås gravy
Skytale Scytale
SkyTeam SkyTeam
SkyTeam Alliance SkyTeam
Skyter Scythia
skytsam boastful
skytt shot
skytte shooting
Skytteanska priset Johan Skytte Prize in Political Science
Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet Johan Skytte Prize in Political Science
skyttegrav trench
skyttel shuttle
skytteltrafik shuttle service
Skytten Archer
Skytts härad Skytts Hundred
Skywalker Skywalker family
Skywalker sound Skywalker Sound
Skyways Skyways Express
Skála Ítróttarfelag Skála ÍF
Skálholt Skálholt
Skäck Pinto horse
skäckig piebald
skägg beard
Skäggagam Central Bearded Dragon
skäggdopping great crested grebe
skäggig bearded
Skäggiga damen Bearded lady
skägglös beardless
Skäggmes Bearded Reedling
skäggstrån bristles
skäggstubb stubble
Skäggsvin Bearded Pig
Skäggtorsk Trisopterus luscus
Skäggtärna Whiskered Tern
skäggtöm barb
Skäktning Shechita
skäl motive
skäl för och emot pros and cons
skälig fair
skäligt reasonably
skäll reproof
skälla row
skälla ut dress down
skällde barked
skäller barks
skällsord term of abuse
skälm rogue
skälm- picaresque
skälmaktig roguish
skälmaktighet archness
skälmsk arch
skälmstycke roguery
skälva shiver
skälvande shaking
skälvning shiver
skämd bad
skämma bort spoil
skämma ut sig disgrace oneself
skämmas taint
skäms på dig shame on you
skämt joke
skämt åsido all kidding aside
skämta joke
skämta med trifle with
skämtande jestingly
skämtar joking
skämtare joker
skämtsam joking
skämtsam replikväxling backchat
skämtsamhet facetiousness
skämtserie comics
skämttecknare cartoonist
skämtteckning cartoon
skända abuse
skändlig heinous
skändlighet cruelty
skändning desecration
skänk sideboard
Skänk -en -ar Bar
skänk från ovan windfall
skänka gift
skäppa bushel
skär pink
skär av sten rock of stone
skära cut
skära av cut off
skära bort prune away
skära halsen av jugulate
skära i remsor shred
skära i skivor slice
skära ned slim
skära ner reduce
skära sig clash
skära sönder shred
Skära till Polish
skära tillbaka på cut down
skära tänder gnash one's teeth
skära upp slice
skära upp magen på draw
skära ut cut out
skärande barbed
skärande ljud stridency
skärbräda breadboard
skärbräde breadboard
skärböna string bean
skärcellsanemi sickle-cell anemia
skärgård archipelago
Skärgård -en Archipelago
Skärgårdshavet Archipelago Sea
Skärgårdshavets Marinkommando Archipelago Sea Naval Command
Skärholmen Skärholmen borough