Svenska Engelska
Stylist Dress designer
stylta stilt
styltor stilts
Stylus phantasticus Stylus fantasticus
stympa curtail
stympade garbled
stympning mutilation
styng sting
styra manage
styra kurs mot make for
styra om redirect
styra ut dress up
styrande leader
styrbart luftskepp blimp
Styrbjörn Starke Styrbjörn the Strong
styrbord starboard
styrd governed
Styrd bomb Precision-guided munition
styre control
styrekonom comptroller
styrelse administration
styrelseledamot agent
styrelsemedlem trustee
styresform form of government
styrgupp steering group
styrhytt wheelhouse
styrka underpin
Styrkelyft Powerlifting
styrketår shot
styrkor forces
styrman mate
Styrman -nen -män Chief mate
styrning guiding
styrning av luftkvaliteten air quality control
styrning av resurser resources management
styrning av ökenspridning desertification control
styrningar guides
styrningsåtgärd control measure
Styrspak Joystick
styrstång handle-bar
styv tight
styv filthatt bowler
styv kanfas buckram
styv papp millboard
styv- step-
styvbarn stepchild
styvbroder stepbrother
styvbror stepbrother
styvdotter stepdaughter
styver stiver
styvfader stepfather
styvfamilj stepfamily
styvfar stepfather
styvförälder stepparent
styvkjol hoopskirt
styvmoder stepmother
styvmor stepmother
styvna stiffen
styvsint obstinate
styvson stepson
styvsyster stepsister
Styx Styx
stäcka stymie
städ anvil
städa tidy
städa upp straighten up
städad tidy
städare cleaner
städer cities
städerska char
Städerska -n Woman
städhjälp cleaning lady
städning cleaning
städnings- high-char
städsegrön evergreen
städverktyg charsets
ställ stand
ställa place
ställa diagnos diagnose
ställa diagnosen diagnose
ställa emot contrast
ställa fram put forward
ställa i en ofördelaktig dager reflect upon
ställa i närheten move near
ställa i ordning arrange
ställa i relation relate
ställa i skuggan eclipse
ställa i strålkastarljuset spotlight
ställa i utsikt för conjure up visions of
ställa in adjust
ställa in på förhand preset
ställa inför krigsrätt court-martial
ställa inför rätta bring to justice
ställa mot lean against
ställa nära move near
ställa någon i en svår situation put someone in a difficult situation
ställa om redirect
ställa på kant tilt
ställa på lut tip
ställa på sned tilt
ställa sig ... till take up a ... position on
ställa sig bakom endorse
ställa sig i kö line up
ställa sig in ingratiate
ställa sig in hos woo
ställa sig upp stand up
ställa som motsats contrast
ställa till en scen make a scene
ställa till förvirring disorder
ställa till med get up to
Ställa till obehag för Carp at
ställa till oreda disturb
ställa till trassel apple-cart
ställa tillbaka replace
ställa upp dispose
ställa upp i tabellform tabulate
ställa upp på led rank
ställa upp som kandidat put up
ställa ut show
ställande inför rätta arraignment
ställbar alterable
ställe place
ställföreträdande vicarious
ställföreträdande departementschef Assistant Secretary of State
ställföreträdare deputy
ställföreträderska deputy
ställning position
ställskruv setscrew
ställverk signal tower
ställverksskötare signalman
stäm dace
stämband vocal cords
stämbands- glottal
stämd tuned
stämgaffel tuning fork
stämläpp vocal cord
Stämläppar Vocal folds
stämläppe vocal cord
stämma voice
stämma med fit
stämma någon bring somebody to court
stämma upp pipe up
stämma överens agree
stämma överens med correspond with
stämning ambience
stämning (lag- ) summons
Stämning -en Climate
stämning vid vite subpoena
stämpel stamp
stämpeldyna inkpad
stämpelklocka time clock
stämpla imprint
stämpla mot plot against
stämpla som stamp as
stämplad stamped
stämplar stamps
stämpling cancellation
Stämskruv Tuning peg
ständig permanent
ständig förändring flux
ständigt continuously
stänga shut down
stänga av turn off
stänga blixtlåset zip shut
stänga in lock in
stänga på nytt close again
stänga till lock up
stänga ute keep off
stängas shut down
stängd closed
stängel stalk
stänger closing
stänger av unload
stängning closing
stängningstid closing time
stängsel enclosure
stängselmaterial fencing
stängt seized
stänk hint
stänka spatter
stänka ned spatter
stänka ned med spatter with
stänka ner bespatter
stänka på sprinkle
stänkskydd mud flap
stänkskärm fender
stäpp veld
Stäppelefant African Bush Elephant
Stäpphök Pallid Harrier
Stäppiller Steppe Polecat
Stäpplöpare Plains Wanderer
Stäppmammut Steppe mammoth
Stäppmurmeldjur Bobak Marmot
Stäppsebra Plains Zebra
Stäppvargen Steppenwolf
Stäppörn Steppe Eagle
stärbhus estate
stärka fortify
stärka kragen starch the collar
stärkande tonic
stärkande av lagar law enforcement
stärkande medel tonic
stärkelse starch
stärkelsehaltig farinaceous
stärkt starched
stätta stile
stäv prow
stå read
stå att läsa read
stå bakom endorse
stå bredbent straddle
stå emot resist
stå fast stand out
stå fast vid stick to
stå för stand for
stå högt över rise above
stå i borgen stand surety
stå i förbindelse med varandra communicate
stå i kö stand in a line
stå i maskopi collude
stå i relation interact
stå i relation till concern
stå i rät vinkel mot be perpendicular to
stå i strid clash
stå i vägen hamper
stå inför face
stå inför rätta stand trial
stå mittemot subtend
stå någon fritt att be open to somebody
stå någon till buds be at one's disposal
stå och falla med stand or fall by
stå och gapa gape
stå och gapa på gape at
stå och hänga dawdle
stå på god fot med be on good terms with
stå på sig stand one's ground
stå på skaft pop out of one's head
stå på vakt guard
stå på vänskaplig fot med be friends with
stå sig last
stå sitt kast face the music
stå som symbol för epitomize
stå stadigt stand firm
stå stilla stagnate
stå till någons förfogande be at one's disposal
stå till svars för answer for
stå upprätt stand
stå ut protrude
stå ut med swallow
stå över stand over
Stå-står-stod-stått Lie
Stående fågelhund Pointing breed
Stående höjdhopp Standing high jump
Stående längdhopp Standing long jump
stående order standing order
stående ovation standing ovation
stående skämt standing joke
Stående tresteg Standing triple jump
stående utbetalningsorder standing order
stående våg standing wave
ståhej ado
stål steel
stål- steely
Stål-Kalle Paperinik
Stål-Långben Super Goof
stålar rocks
stålboll scourer
Stålflickan Supergirl
Stålgrottorna The Caves of Steel
Stålmannen Superman
Stålmannen - går på en krypto-NIT Superman III
Stålpakten Pact of Steel
stålpenna nib
Stålpojken Superboy
stålsätta sig steel oneself
ståltråd wire
stålull wire wool
stålverk steelworks
stånd stand
Stånd -et State
ståndaktig determined
ståndaktighet persistence
ståndaktigt steadfastly
ståndare stamen
ståndarknapp anther
ståndpunkt angle
ståndskall baying
Ståndsriksdagen Riksdag of the Estates
stång bar
stånga butt
stångjärn bar iron
Stångvapen Pole weapon
stånka pant
ståpassagerare straphanger
ståpäls goose bump
står standing
ståt state
ståta med show off
ståthållarskap governorship
ståtlig attractive
ståtlighet stateliness
Stéphan Lebeau Stéphan Lebeau
Stéphane Buckland Stéphane Buckland
Stéphane Grappelli Stéphane Grappelli
Stéphane Lambiel Stéphane Lambiel
Stéphane Mallarmé Stéphane Mallarmé
Stéphane Peterhansel Stéphane Peterhansel
Stéphane Sarrazin Stéphane Sarrazin
Stéphanie av Monaco Princess Stéphanie of Monaco
stöd grace
stöd för minnet study aid
stöda endorse
stöddig cocky
stödhjul training wheels
stödja underpin
stödja mot lean against
stödja någon support someone
stödja sig på base oneself on
stödjande supporting
stödjepunkt fulcrum
stödområde development area
Stödvektormaskin Support vector machine
stöka till disarrange
stökiometri stoichiometry
stöld theft
stöldgods swag
stöna moan
stönande groaning
stönar groans
stöpa cast
stör sturgeon
störa interrupt
störande bothersome
störande av ordning disturbance of the peace
störd disturbed
störde disturbed
störfisk sturgeon
störning jamming
störningar interference
störningsfri teknik noise-free technology
störningsskydd suppressor
större major
Större dagsvärmare Macroglossum stellatarum
Större dammussla Swan mussel
Större flamingo Greater Flamingo
större hackspett great spotted woodpecker
Större korsnäbb Parrot Crossbill
större sax shears
Större skrikörn Spotted Eagle
Större timmerman Timberman beetle
Större turturduva Oriental Turtle Dove
Större vattensalamander Great Crested Newt
störst paramount
största biggest
Största gemensamma delare Greatest common divisor
största gemensamma faktor hcf
störta crash
störta från tronen dethrone
störta in give way
störta iväg rush
störta ned plummet down
störta sig in i plunge into
störta ut dash out
störtande torrential
störtas fall
störtbombare dive bomber
störtbombplan dive-bomber
störtdykning swoop
störtflod deluge
störtflod av okvädinsord torrent of abuse
störtförälskad enamored
störthjälm crash helmet
störtlopp downhill
störtregn downpour
störtregna pour down
störtränna chute
störtsjö breaker
störtskur downpour
stöt poke
stöt bakåt rebound
stöta turn off
stöta bort alienate
stöta ihop crash
stöta ihop med bump into
stöta mot bump into
stöta på meet
stöta på svårigheter run into trouble
stöta till adjoin
stöta tillbaka repel
stöta upp regurgitate
stöta ut extrude
stötande invidious
stötdämpare shock
stötesten crux
stötfångare fender
stötig rough
Stötstångsmotor Overhead valves
stötsäker shockproof
stött resentful
stötta underpin
stöttande supporting
stöttepelare kingpin
stötvåg shock wave
stövel boot
stövla stump
stövlar boots
Støvrings kommun Støvring
SU SU
Su Shi Su Shi
sub subwoofer
Sub Pop Sub Pop