Svenska Engelska
Utapau Utapau
utarbeta write up
utarbetad overworked
utarma impoverish
utarmat uran depleted uranium
utarmning impoverishment
utarrenderare lessor
utarrendering lease
utav out of
utbasunera trumpet
utbetala pay out
utbetalning disbursement
utbilda train
utbilda sig till study for
utbildad cultivated
utbildare educators
utbildning training
Utbildning i Belgien Education in Belgium
Utbildning i Chile Education in Chile
Utbildning i Danmark Education in Denmark
Utbildning i Finland Education in Finland
Utbildning i Frankrike Education in France
Utbildning i Italien Education in Italy
Utbildning i Kanada Education in Canada
Utbildning i Nya Zeeland Education in New Zealand
Utbildning i Schweiz Education in Switzerland
Utbildning i Serbien Education in Serbia
Utbildning i Storbritannien Education in the United Kingdom
Utbildning i Sverige Education in Sweden
Utbildning i Tyskland Education in Germany
Utbildning i USA Education in the United States
Utbildning i Österrike Education in Austria
utbildningsanstalt educational institution
utbildningsbana educational path
utbildningscentrum training centre
utbildningsnivå level of education
utbildningsorganisation organisation of teaching
utbildningsperiod training period
utbildningsplanering educational planning
utbildningspolitik education policy
utbildningssystem educational system
utbjuda på entreprenad put out to tender
utbjuda till försäljning put up for sale
utblottad indigent
utblåsningsrör exhaust
utbreda expand
utbreda sig hold forth
utbreda sig snabbt pullulate
utbredd widespread
utbredning spread
utbredningsområde habitat
utbrett extensively
utbrista exclaim
utbrott eruption
utbrytar- breakaway
utbrytargrupp splinter
utbrytning secession
utbud och efterfrågan supply and demand
utbuktning bulge
Utbyggnadsspråk Ausbausprache - Abstandsprache - Dachsprache
utbyta exchange
utbytare changer
utbytbar exchangeable
utbyte yield
utbyte av data data exchange
utbyte av elektroniska data interchange of electronic data
utbyten exchanges
utbytesstudent exchange student
utböling outcast
utdela hand out
utdelande conferment
utdelare dispenser
utdelning distribution
utdikning land reclamation
utdrag extract
utdragare extractor
utdragen long-drawn-out
utdragning extraction
utdragning av roten extraction of roots
utdras excerpts
utdrivande expulsion
utdrivet expelled
utdrivning expulsion
utdunstning transpiration
utdöd extinct
utdöda arter extinct species
utdöma condemn
utdött språk dead language
ute out of doors
ute efter after
ute och festar razzle
utebli cry off
uteblivelse default
utefter all along
utegrill outdoor grill
utegångsförbud curfew
Utehandboll Field handball
uteliggare vagrant
utelämna omit
utelämnad omitted
utelämnande omission
utelämnar omits
uteman fielder
Utena Utena County
uteplats patio
uterus uterus
utesluta eliminate