Svenska Engelska
Vergeletto Vergeletto
Vergelmer Hvergelmir
vergiliansk Virgilian
Vergilius Virgil
Vergina Vergina
Verginasolen Vergina Sun
Veria Veria
verifiera check out
verifierad verified
verifiering authentication
Verismo Verismo
Veritatis Splendor Veritatis Splendor
Verizon Verizon Communications
verk work
verka look like
verka frånstötande på repel
Verka Serduchka Verka Serduchka
verka som seem to
verkade seemed
verkan impact
verkan av buller på hälsan health effect of noise
verkan på hälsan effect on health
verkan på miljön effect on the environment
verkan på människan effect on man
verkande functioning
verklig actual
Verklig bild Real image
verklig karl he-man
Verkliga IRA Real Irish Republican Army
verkligen though
verklighet actuality
verklighetsflykt escapism
verklighetsnära authentic
verkligt really
Verklista för Ludwig van Beethoven List of compositions by Ludwig van Beethoven
Verklista för Wolfgang Amadeus Mozart List of compositions by Wolfgang Amadeus Mozart
verkmästare overseer
verkningsgrad efficiency
verkningslös inoperative
verksam active
verksamhet activity
verksamheter activations
verksamt effectively
verkstad shop
verkstadsskola training-school
Verkstallande direktor Chief Executive Officer
verkställa complete
verkställande execution
verkställande av miljöskyddslag environmental law enforcement
verkställande direktör managing director
Verkställande makt Executive
verkställare doer
verkställd carried
verkställighet enforcement
verktyg device
verktygs uppsättning toolkit
verktygslist toolbar
verktygslåda workbox
verktygsväska workbox
Verla träsliperi och pappfabrik Verla
Verlagsgruppe Holtzbrinck Georg von Holtzbrinck Publishing Group
verlan verlan
vermiceller vermicelli