Söktermen aim har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
aim (n) [purpose] avsikt (n) [purpose] (u)
aim (n) [purpose] syfte (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mål (n) {n} [purpose]
aim (n) [purpose] mening (n) [purpose] (u)
aim (v) [objective] aspirera (v) [objective]
EN Engelska SV Svenska
aim (v) [objective] sträva (v) [objective]
aim (v) [direction] sikta (v) [direction]
aim (v) [objective] sikta (v) [objective]
aim (v) [objective] sträva efter (v) [objective]
aim (v) [direction] rikta (v) [direction]
aim (v) [direction] måtta (v) [direction]
aim sikte {n}
aim (n v init) [Intention; purpose] sikte (n v init) {n} [Intention; purpose]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för aim SV Översättningar
end [intention] kết thúc
try [behaviour] cố gắng
angle [purpose] gốc
contemplate [intend] nghĩ
thought [view] tư duy (n)
sight [action] thị lực
seek [try] (formal tìm kiếm