Söktermen either har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
either (a) [both] båda (a) [both]
either (a) [both] bägge (a) [both]
either (a) [general] vilken som helst (a) [general]
either (a) [general] endera (a) [general]
either heller
EN Engelska SV Svenska
either (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well] heller (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well]