Söktermen place har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
place (n) [employment] anställning (n) [employment] (u)
place plats (u)
place (n) [classification] plats (n) [classification] (u)
place (n) [employment] plats (n) [employment] (u)
place (n) [location] plats (n) [location] (u)
EN Engelska SV Svenska
place (n) [sit down] plats (n) [sit down] (u)
place
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
anbringa
 • anbringad
place (v) [objects]
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
lägga (v) [objects]
 • lagd
place
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
placera
 • placerad
place (v) [objects]
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
sätta (v) [objects]
 • satt
place (n) [location] ställe (n) {n} [location]
place (v) [objects]
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
ställa (v) [objects]
 • ställd
place placering (u)
place post (u)
place säte {n}
place ställe {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för place SV Översättningar
name [assign]
sofa [thing] 沙發
chair [thing] 椅子 (yǐzi)
profession [job] 職業 (láodòng)
stand [activity] (zhàn)
station [situation] (zhàn)
work [profession] 职业 (zhíyè)
part [profession] 部分 (bùfen)
office [profession] 办公室 (bàngōngshì)
duty [profession] 責任
house [lodge] 房屋 (fángwū)
quarter [lodge] 四分之一
territory [section] 領土
home [building] (jiā)