Söktermen REACH har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
reach (v) [destination]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
ankomma (v) [destination]
 • ankommen
reach anlända
reach (v) [come at]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [come at]
 • nådd
reach (v) [object]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [object]
 • nådd
reach (v) [objective]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
(v) [objective]
 • nådd
reach (v) [objective] komma upp till (v) [objective]
reach (v) [hand]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
sträcka (v) [hand]
 • sträckt
reach (v) [object]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
ge (v) [object]
 • given
reach (v) [territory] sträcka sig (v) [territory]
reach (v) [person] få tag i (v) [person]
reach (v) [come at] komma till (v) [come at]
reach (v) [effect]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
räcka (v) [effect]
 • räckt
reach (v) [object]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
räcka (v) [object]
 • räckt
reach
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached
hinna (u)
 • hunnen
reach (n) [distance] räckhåll (n) {n} [distance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reach SV Översättningar
near [extend to] gần
compass [length] la bàn
distance [length] khỏang cách (n v)
win [action] thắng
talk [communicate] nói
length [expanse] chiều dài
buy [lure] mua
bribe [lure] hối lộ (n v)
corrupt [lure] tham nhũng (adj v)
come [arrive] lại
room [space] phòng