Söktermen settlement har 5 resultat
SV Synonymer för settlement EN Översättningar
nybygge [koloni] n settlement
protektorat [nybygge] n protectorate
koloni [nybygge] (u dependency
EN Engelska SV Svenska
settlement (n) [arrangement] överenskommelse (n) [arrangement] (u)
settlement uppgörelse (u)
settlement (n) [politics] koloni (n) [politics] (u)
settlement (n) [politics] nybygge (n) {n} [politics]
settlement (n) [arrangement] avtal (n) {n} [arrangement]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för settlement SV Översättningar
compromise [arrangement] sự thoả hiệp (n v)
agreement [arrangement] đồng ý (v)
station [place] nhà ga
organisation [establishment] tổ chức
society [establishment] xã hội
company [establishment] công ty
village [colony] làng quê (n)
contract [agreement] hợp đồng (n v)
truce [finding a middle course] hưu chiến (n)
solution [answer] giải pháp (n)
colony [community] thuộc địa
constitution [treaty] hiến pháp
territory [colonial state] lãnh thổ