Söktermen trouble har 26 resultat
ENEngelskaSVSvenska
trouble(v)[feelings]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
förvirra(v)[feelings]
 • förvirrad
trouble
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
krångla
 • krånglad
trouble
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
genera
 • generad
trouble omak
trouble(n)[effort]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
möda(n)[effort](u)
 • mödad
ENEngelskaSVSvenska
trouble(v)[effort] besvära sig(v)[effort]
trouble(v)[effort] göra sig besvär(v)[effort]
trouble bråk{n}
trouble(v)[feelings]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
oroa(v)[feelings]
 • oroad
trouble(v)[feelings]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
bekymra(v)[feelings]
 • bekymrad
trouble(n)[difficulty] svårighet(n)[difficulty](u)
trouble(v)[feelings] göra förlägen(v)[feelings]
trouble(v)[feelings]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
förbrylla(v)[feelings]
 • förbryllad
trouble(v)[feelings] oroa sig(v)[feelings]
trouble(n)[politics] jäsning(n)[politics](u)
trouble(n)[politics] uppror(n){n}[politics]
trouble(n)[politics] tumult(n)[politics](u)
trouble(n)[politics] upphetsning(n)[politics](u)
trouble(n)[politics] uppståndelse(n)[politics](u)
trouble(v)[person]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
besvära(v)[person]
 • besvärad
trouble(n)[mess] krångel(n){n}[mess]
trouble(n)[mess]
 • troubled
 • trouble
 • trouble
 • troubled
 • troubled
knipa(n)[mess](u)
 • knipen
trouble(n)[effort] besvär(n){n}[effort]
trouble(n)[problem] bekymmer(n){n}[problem]
trouble(n)[difficulty] problem(n){n}[difficulty]
trouble(v)[feelings] ängslas(v)[feelings]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för troubleSVÖversättningar
worry[affliction]lo ngại(v n)
upset[perturb]tức(adj n v)
tax[burden]thuế(n v)
bar[barrier]quán rượu(n v prep)
activity[commotion]hoạt động
vandalism[evil]phá hoại
injury[damage]sự làm hại