Söktermen esprit har 25 resultat
FR Franska SV Svenska
esprit (n v) [manner or style] {m} anda (n v) [manner or style] (u)
esprit (n v) [soul] {m} själ (n v) [soul] (u)
esprit {m} psyke {n}
esprit {m} intellekt {n}
esprit (n v) [supernatural being] {m} vålnad (n v) [supernatural being] (u)
FR Franska SV Svenska
esprit (n v) [supernatural being] {m} ande (n v) [supernatural being] (u)
esprit (n v) [soul] {m} ande (n v) [soul] (u)
esprit {m} ande (u)
esprit (n) [personne] {m} sinne (n) {n} [personne]
esprit (n) [cerveau] {m} sinne (n) {n} [cerveau]
esprit (n) [personne] {m} spöke (n) {n} [personne]
esprit (n) [cerveau] {m} spöke (n) {n} [cerveau]
esprit {m} spöke {n}
esprit {m} förstånd {n}
esprit (n v) [enthusiasm] {m} anda (n v) [enthusiasm] (u)
esprit {m} själ (u)
esprit {m} spökbild {n}
esprit {m} fantom
esprit {m} vålnad (u)
esprit {m} gast
esprit {m} hamn (u)
esprit {m} gengångare (u)
esprit {m} dubbelgångare (u)
esprit {m} skugga
esprit {m} draug {n}

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för esprit SV Översättningar
cœur [conscience] m tim
âme [conscience] f linh hồn
talent [capacité] m tài năng
habileté [capacité] f năng lực (n)
faculté [capacité] f trường đại học
génie [capacité] m bậc anh tài
fantaisie [caprice] f phăng (n)
trait [caprice] m đặc tính
caractère [état mental] m chữ in (n v)
tête [personne] f đầu
cervelle [personne] f óc
cerveau [personne] m óc
création [invention] f công việc
démon [génie] m ma quái (n)
divinité [religion] f thiên chúa
être [religion] m nghe trộm (v n)
dieu [religion] m thiên chúa
conception [compréhension] f quan niệm
ange [Dieu] m người yêu
fée [Dieu] f nàng tiên (n)