Söktermen skikt har 27 resultat
SV Svenska FR Franska
skikt (n) [geologi] {n} couche (n) {f} [geologi]
skikt (n) [samhälle] {n} nappe (n) {f} [samhälle]
skikt (n) [kol] {n} nappe (n) {f} [kol]
skikt (n) [geologi] {n} nappe (n) {f} [geologi]
skikt (n) [färg] {n} nappe (n) {f} [färg]
SV Svenska FR Franska
skikt (n v) [A level or rank in an organization, profession, or society] {n} échelon (n v) {m} [A level or rank in an organization, profession, or society]
skikt (n v) [layer or rank] {n} rang (n v) {m} [layer or rank]
skikt (n) [samhälle] {n} couches (n) {f} [samhälle]
skikt (n) [kol] {n} couches (n) {f} [kol]
skikt (n) [geologi] {n} couches (n) {f} [geologi]
skikt (n) [färg] {n} couches (n) {f} [färg]
skikt (n) [samhälle] {n} couche (n) {f} [samhälle]
skikt (n) [one of several parallel horizontal layers of material arranged one on top of another] {n} couche (n) {f} [one of several parallel horizontal layers of material arranged one on top of another]
skikt (n) [kol] {n} couche (n) {f} [kol]
skikt (n) [färg] {n} filon (n) {m} [färg]
skikt (n) [färg] {n} couche (n) {f} [färg]
skikt (n) [samhälle] {n} strate (n) {f} [samhälle]
skikt (n) [kol] {n} strate (n) {f} [kol]
skikt (n) [geologi] {n} strate (n) {f} [geologi]
skikt (n) [färg] {n} strate (n) {f} [färg]
skikt (n) [samhälle] {n} veine (n) {f} [samhälle]
skikt (n) [kol] {n} veine (n) {f} [kol]
skikt (n) [geologi] {n} veine (n) {f} [geologi]
skikt (n) [färg] {n} veine (n) {f} [färg]
skikt (n) [samhälle] {n} filon (n) {m} [samhälle]
skikt (n) [kol] {n} filon (n) {m} [kol]
skikt (n) [geologi] {n} filon (n) {m} [geologi]
SV Synonymer för skikt FR Översättningar
ådra [streck] mạch máu (n)
bälte [streck] n dây nịt (n v)
band [streck] n giới
varv [lager] n xưởng đóng tàu (n)
lag [lager] (u pháp luật
lager [varv] n thứ bậc (n v)
blad [skiva] n
sträcka [länga] duỗi (v n)
sträng [länga] chuỗi
kedja [länga] (u hiện tại
fil [länga] (u cái giũa (n v)
stånd [samhällsklass] n cương cứng