Söktermen घड़ी har 7 resultat
HI Hindi SV Svenska
घड़ी (n v) [portable or wearable timepiece] {f} (ghaṛī) armbandsur (n v) {n} [portable or wearable timepiece]
घड़ी {f} (ghaṛī) klocka (u)
घड़ी (n v) [instrument to measure or keep track of time] {f} (ghaṛī) klocka (n v) [instrument to measure or keep track of time] (u)
घड़ी (n v) [portable or wearable timepiece] {f} (ghaṛī) klocka (n v) [portable or wearable timepiece] (u)
घड़ी {f} (ghaṛī) ur {n}
HI Hindi SV Svenska
घड़ी (n v) [instrument to measure or keep track of time] {f} (ghaṛī) ur (n v) {n} [instrument to measure or keep track of time]
घड़ी {f} (ghaṛī) armbandsur {n}