Söktermen फैक्स har 4 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
फैक्स (phaiks) fax {n}
फैक्स (n v) [document transmitted by telephone] (phaiks) fax (n v) {n} [document transmitted by telephone]
फैक्स (n v) [document transmitted by telephone] (phaiks) telefax (n v) [document transmitted by telephone]
फैक्स (phaiks) telefax