Söktermen bevatten har 12 resultat
NL Holländska SV Svenska
bevatten (v) [omvatten]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
inbegripa (v) [omvatten]
 • inbegripen
bevatten (v) [volume]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
inbegripa (v) [volume]
 • inbegripen
bevatten (v) [include]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
omfatta (v) [include]
 • omfattad
bevatten (v) [omvatten]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
omfatta (v) [omvatten]
 • omfattad
bevatten (v) [volume]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
omfatta (v) [volume]
 • omfattad
NL Holländska SV Svenska
bevatten (v) [omvatten]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innefatta (v) [omvatten]
 • innefattad
bevatten (v) [volume]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innefatta (v) [volume]
 • innefattad
bevatten (v) [To hold inside]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innehålla (v) [To hold inside]
 • innehållen
bevatten (v) [include]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innehålla (v) [include]
 • innehållen
bevatten (v) [omvatten]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innehålla (v) [omvatten]
 • innehållen
bevatten (v) [volume]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
innehålla (v) [volume]
 • innehållen
bevatten (v) [include]
 • bevat
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
 • bevatten
inkludera (v) [include]
 • inkluderad

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för bevatten SV Översättningar
inhouden [behelzen] enthalten
omvatten [behelzen] einschließen
herbergen [bevatten] unterbringen
behelzen [omvatten] enthalten
hebben [bedragen] haben
tellen [bedragen] n zählen
doorgronden [begrijpen] ermitteln
bedragen [tellen] betragen