Söktermen vluchtig har 32 resultat
NL Holländska SV Svenska
vluchtig (a) [oppervlakkig] flyktig (a) [oppervlakkig]
vluchtig (n adj) [lasting for a short period of time] förgänglig (n adj) [lasting for a short period of time]
vluchtig (adj) [Fleeting, fading quickly, transient] förgänglig (adj) [Fleeting, fading quickly, transient]
vluchtig (n adj) [lasting for a short period of time] kortlivad (n adj) [lasting for a short period of time]
vluchtig (n adj) [lasting for a short period of time] efemär (n adj) [lasting for a short period of time]
NL Holländska SV Svenska
vluchtig (a) [tijd] försvinnande (a) {n} [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] försvinnande (a) {n} [oppervlakkig]
vluchtig (a) [chemie] försvinnande (a) {n} [chemie]
vluchtig (a) [tijd] förbleknande (a) {n} [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] förbleknande (a) {n} [oppervlakkig]
vluchtig (a) [chemie] förbleknande (a) {n} [chemie]
vluchtig (a) [tijd] ytlig (a) [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] ytlig (a) [oppervlakkig]
vluchtig (adj) [hasty, superficial, careless] ytlig (adj) [hasty, superficial, careless]
vluchtig (a) [chemie] ytlig (a) [chemie]
vluchtig (a) [tijd] flyktig (a) [tijd]
vluchtig (a) [algemeen] snuddande (a) [algemeen]
vluchtig (n adj) [lasting for a short period of time] flyktig (n adj) [lasting for a short period of time]
vluchtig (adj) [hasty, superficial, careless] flyktig (adj) [hasty, superficial, careless]
vluchtig (adj) [evaporating or vaporizing readily under normal conditions] flyktig (adj) [evaporating or vaporizing readily under normal conditions]
vluchtig (a) [chemie] flyktig (a) [chemie]
vluchtig (adj) [Fleeting, fading quickly, transient] flyktig (adj) [Fleeting, fading quickly, transient]
vluchtig (a) [tijd] överilad (a) [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] överilad (a) [oppervlakkig]
vluchtig (a) [chemie] överilad (a) [chemie]
vluchtig (a) [tijd] hastig (a) [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] hastig (a) [oppervlakkig]
vluchtig (adj) [hasty, superficial, careless] hastig (adj) [hasty, superficial, careless]
vluchtig (a) [chemie] hastig (a) [chemie]
vluchtig (a) [tijd] snabb (a) [tijd]
vluchtig (a) [oppervlakkig] snabb (a) [oppervlakkig]
vluchtig (a) [chemie] snabb (a) [chemie]

Holländska Svenska översättingar

NL Synonymer för vluchtig SV Översättningar
oppervlakkig [terloops] pobieżny (adj)
nauwelijks [amper] ledwie
even [amper] parzysty
snel [haastig] bystro
tijdelijk [kortstondig] nieuchwytny (adj)
vergankelijk [kortstondig] efemeryczny