Svenska Polska
ordväxling spór
Oreader Oready
Orechovo-Zujevo Oriechowo-Zujewo
oreda plątanina
Oregano Lebiodka pospolita
Oregon Oregon
Oregonpetitionen Petycja Oregońska
Oregons flagga Flaga stanowa Oregonu
oren brudny
orena brudzić
Orenburg Orenburg
Orenburg oblast Obwód orenburski
Oreopithecus bambolii Oreopithecus bambolii
Orestes Orestes
ORF ORF
Orfeus Orfeusz
Orfeus och Eurydike Orfeusz
Orfism Orfizm
organ organ
organell organellum
organisation organizacja
organisation av rättssystemet system prawny
organisation av undervisning zrzeszenie nauczycieli
Organisation internationale de la francophonie Frankofonia
Organisation Todt Organizacja Todt
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
organisk förening związki fosforoorganiczne
organisk svavelförening związki siarkoorganiczne
Organisk arkitektur Architektura organiczna
Organisk förening Związki organiczne
organisk förorening zanieczyszczenia organiczne
organisk halogenförening związki halogenoorganiczne
organisk kemi chemia organiczna
organisk kväveförening związki azotoorganiczne
Organisk syra Kwasy organiczne
organisk syreförening związki tlenoorganiczne
organiskt avfall odpady organiczne
organiskt kol węgiel organiczny
organiskt kväve azot organiczny
organiskt lösningsmedel rozpuszczalnik organiczny
organiskt material substancja ograniczna
organiskt ämne substancja organiczna
organism organizm
organismer som inte är målorganismer organizm nie będący obiektem zwalczania
Organization for European Economic Cooperation Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
Organization of American States Organizacja Państw Amerykańskich
organoleptisk egenskap właściwosci organoleptyczne
orgasm orgazm
orgel organy
orgelläktare chór
Orges Orges
Orhan Orchan
Orhan Pamuk Orhan Pamuk
Orhei Orgiejew
Orhei rajon Rejon Orhei
Oriana Fallaci Oriana Fallaci
Oribi Oribi
Orientale Prowincja Wschodnia
orientalisk wschodni
Orientalisk dans Taniec brzucha
Orientalisk klockgroda Kumak dalekowschodni
Orientaliskt korthår Kot orientalny
Orientaliskt ortodoxa Cerkiew prawosławna
Orienten Orient
Orientexpressen Orient Express
Oriflame Oriflame
Origami Origami
Origenes Orygenes
Original Net Animation Original Net Animation
Original Six Oryginalna szóstka
Original Video Animation OAV
Origlio Origlio
Orikalkum Mosiądz
oriktig gärning bezprawie