Svenska Slovenska
Prishtina Prishtina
Prisma Prizma
Prison Break Beg iz zapora
prispolitik cenovna politika
Privas Privas
privat hushåll gospodinjstvo
privat område zasebna lastnina
privat skog zasebni gozd
privata sektorn zasebni sektor
Private Zaseben
privatisering privatizacija
privaträtt zasebno pravo
privatskog gozdarska enota
Privolzjskij Volga
Prix Goncourt Goncourt
Prizren Prizren
Priština Priština
Problem -et Problem
Procaryotæ prokarioti
Procellariiformes Cevonosci
Procent Odstotek
Procenttecken Odstotek
process sodni proces
processanalys analiza procesa
Processor CPU
processrätt procesno pravo
producenten komposterar kompostiranje
producentens ansvar odgovornost proizvajalca
produkt sad
produktansvar odgovornost za izdelke
produkter izdelek
produktidentifiering označevanje izdelkov
produktinformation informacije o izdelku
produktionspolitik proizvodna politika
produktivitet storilnost
produktivitetstrend gibanje storilnosti
produktjämförelse primerjava izdelkov
produktreklam oglaševanje
produktslivslängd življenjski cikel izdelka
produktstandard standard za izdelke
Professor Profesor
prognos napoved
prognosuppgifter prognostični podatki
program program
Programmable array logic PAL
Programmerare Programer
Programmering Računalniško programiranje
Programmering i ANSI-C Programski jezik C
Programmeringsparadigm Paradigma
programmeringsspråk programski jezik
Programsamling Programska oprema
programspråk programski jezik
Programspråket Icon Ikona
programvara programska oprema
programvaruutveckling razvoj programske opreme
Progressiv rock Progresivni rock
Project Gutenberg Projekt Gutenberg
projekt projekt
projekteringslagstiftning zakonodaja s področja načrtovanja
projekteringsåtgärd načrtovalski ukrep
projektring načrtovanje
prokaryot prokarioti
Prokaryoter Prokarioti
Proklos Prokl