Söktermen nhà bảo tàng har ett resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
nhà bảo tàng museum {n}

VI SV Översättningar för nhà

nhà hus {n}
nhà hem {n}
nhà (n v) [husband or wife] äkta maka (n v) [husband or wife]
nhà (n v) [husband or wife] äkta make (n v) [husband or wife]

VI SV Översättningar för bảo

bảo (v n) [to pass information] (v n) säga (v n) [to pass information]
bảo (v n) [to pass information] (v n) berätta (v n) [to pass information]
bảo (v n) [to pass information] (v n) tala om (v n) [to pass information]