Söktermen nhà khoa học har ett resultat
Hoppa till
VI Vietnamesiskt SV Svenska
nhà khoa học (n) [one whose activities make use of scientific method] (n) vetenskapsman (n) [one whose activities make use of scientific method] (u)

VI SV Översättningar för nhà

nhà hus {n}
nhà hem {n}
nhà (n v) [husband or wife] äkta maka (n v) [husband or wife]
nhà (n v) [husband or wife] äkta make (n v) [husband or wife]

VI SV Översättningar för khoa

VI SV Översättningar för học

học lära
học (v n) [to acquire knowledge] studera (v n) [to acquire knowledge]
học -logi