Svenska Engelska
Vänner och fiender Vänner och fiender
Vännerna Le Beau Serge
Vännäs kommun Vännäs Municipality
vänort town twinning
vänskap amiability
vänskaplig friendly
vänskapliga tal amicable number
vänskaplighet friendliness
vänskapligt friendly
vänskapsmatch friendly
vänsla cheat
vänster left-hand
Vänster och Demokrater Left and Democrats
vänster sida left
vänster- liberal
vänsteranhängare liberal
Vänsterdemokraterna Democrats of the Left
vänsterfolk leftists
Vänsterförbundet Left Alliance
vänsterhänt left-handed
Vänsterhänthet Left-handed
Vänsterkommunism Left communism
Vänsterlibertarianism Left-libertarianism
vänstern the
vänsterorienterad liberal
Vänsterpartiet Left Party
Vänsterpartiet - de gröna Left-Green Movement
vänsterprassla cheat
Vänstersocialistiska partiet Left Socialist Party
Vänstertrafik Driving on the left or right
vänstra cheat
vänta hang on
vänta med put off
vänta på wait for
vänta på körning look for business
vänta på sin tur wait one's turn
vänta sig anticipate
vänta uppe wait up
väntad due
väntade awaited
väntan wait
väntande expectant
väntar waiting
väntelista waiting list
väntetid wait
Väntevärde Expected value
vänthall waiting room
väntkur bus shelter
väntrum waiting room
väntsal waiting room
väpna arm
väpnad grupp posse
väpnare squire
väppling clover
värd host
värd att citera quotable
värd att komma i tidningen newsworthy
värd besväret worthwile
värd fördömelse damnable
Värddator Server
värde value
värdefull valuable
värdefullt valueable
värdeförändring change in value
värdelös vile
värdelös upptäckt mare's-nest
värdelöshet baseness
värdeminskning depreciation
värdepapper security
värdera estimate
värdera högt prize
värderad valued
Värderelativism Moral relativism
värdering estimate
värdering av tekniken evaluation of technology
värderingar values
värderingskriterium evaluation criterion
värderingsman assessor
värderingsmetod evaluation method
värdesaker valuables
Värdesiffra Significant figures
värdesätta recognize
Värdeteori Value theory
värdig decorous
värdigas stoop
värdighet respectability