Söktermen agreement har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
agreement ackord {n}
agreement (n) [settlement] avtal (n) {n} [settlement]
agreement (n) [an understanding to follow a course of conduct] avtal (n) {n} [an understanding to follow a course of conduct]
agreement avtal {n}
agreement (n) [consent] samtycke (n) {n} [consent]
EN Engelska SV Svenska
agreement (n) [an understanding to follow a course of conduct] samtycke (n) {n} [an understanding to follow a course of conduct]
agreement (n) [congruity] förenlighet (n) [congruity] (u)
agreement (n) [congruity] kongruens (n) [congruity] (u)
agreement (n) [consent] medgivande (n) {n} [consent]
agreement (n) [consent] bifall (n) {n} [consent]
agreement (n) [congruity] överensstämmelse (n) [congruity] (u)
agreement (n) [negotiation] uppgörelse (n) [negotiation] (u)
agreement (n) [negotiation] handel (n) [negotiation] (u)
agreement (n) [settlement] överenskommelse (n) [settlement] (u)
agreement (n) [politics] överenskommelse (n) [politics] (u)
agreement (n) [meeting] överenskommelse (n) [meeting] (u)
agreement (n) [general] överenskommelse (n) [general] (u)
agreement (n) [an understanding to follow a course of conduct] överenskommelse (n) [an understanding to follow a course of conduct] (u)
agreement överenskommelse (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för agreement SV Översättningar
compromise [settlement] sự thoả hiệp (n v)
composition [settlement] thành phần (n)
peace [conformity] trật tự
date [meeting] trái chà là
consensus [acquiescence] đồng lòng (n)
contract [deal] hợp đồng (n v)
logic [unity] luận lý
paper [document] giấy
symmetry [balance] sự đối xứng (n)