Svenska Engelska
Living With War Living with War
Livingston County Livingston County
Livius Andronicus Livius Andronicus
Livland Livonia
livlig energetic
livlig debatt mêlée
livlighet liveliness
livligt lively
livlina lifeline
Livländska kriget Livonian War
livlös spiritless
livlöshet deadness
livmoder womb
livmoderhals cervix
livmoderhalscancer cervical cancer
livmodersframfall prolapsed uterus
Livno Livno
livnära sig subsist
Livorno Livorno
livrädd scared to death
livräddare lifeguard
livräddning life-saving
livräddningsbåt lifeboat
livränta annuity
livré livery
livs- vital
livscykel life cycle
Livscykelkostnadsanalys Life cycle cost analysis
livsduglighet vitality
livselixir elixir of life
livserfarenhet experience of life
livsfara danger of life
livsfarlig perilous
livsfarligt deadly
livsfilosofi philosophy of life
livsfrukt fruit
livsfunktioner physiology
livsföring lifestyle
livsglädje exuberance
livskraft lustiness
livskraftig viable
livskvalitet quality of life
livslevande life-like
livslust joie de vivre
livslängd life span
livslång lifelong
livsmedel food
livsmedel från lantbruksproduktionen agri-foodstuff
livsmedelbehov food requirement
livsmedelkrav food requirement
livsmedelkvalitet food quality
livsmedelsaffär grocery
livsmedelsberedningsindustri food processing industry
livsmedelsbutik grocery
livsmedelsförorening food pollutant
livsmedelsförsörjning provision
livsmedelsförädlingsindustri food processing industry
livsmedelshandlare grocer
livsmedelshygien food hygiene
livsmedelsindustri food industry
livsmedelskonservering food preservation
livsmedelsproduktion food production
livsmedelstillsats food additive
livsmedelteknik food technology
livsmiljö habitat
livsnerv lifeblood
livsnjutare bon vivant
livsnödvändig of vital importance
livsnödvändigheter necessities of life
livsrum living space
livsstil life style
livssyn ethos
livstecken sign of life
livstid lifetime
livstycke bodice
livsuppehälle living
livsuppfattning philosophy of life
livsverk life work
Livsverket Life as a House
livsvetenskaper life science
livsviktig vital
Livsvärlden Lifeworld
livsåskådning conception of life
Livtid Life
livtjänare henchman
livvakt bodyguard
Liza Marklund Liza Marklund
Liza Minnelli Liza Minnelli
Lizard Lizard
Lizardmen Lizardmen
Liège Liège
Liège-Bastogne-Liège Liège-Bastogne-Liège
Ljuben Karavelov Lyuben Karavelov
Ljubertsy Lyubertsy
Ljubljana Ljubljana
Ljubuški Ljubuški
ljud noise
ljud av steg footfall
Ljud med två vokaler Diphthong
ljud- phonic
ljud-bild audio-video
ljuda sound
ljudband audiotape
ljudbang sonic boom
ljuddämpare muffler
ljudeffekt soundeffect
ljudeffekter sound effects
Ljudevit Gaj Ljudevit Gaj
ljudfil soundfile
ljudfilm talkie
ljudhastighet speed of sound
ljudhärmning onomatopoeia
ljudisolera soundproof
ljudisolerad soundproof
ljudisolering sound insulation
Ljudkomprimering Audio compression
ljudkort soundboard
ljudlig resounding
ljudlös noiseless