Svenska Engelska
utpeka indicate
utpeka som denounce as
utpekad alleged
utplåna remove
utplånande extinction
utplånlig destructible
utpost outpost
utpressa extort
utpressare blackmailer
utpressning blackmail
utprovning evaluation
utpräglad pronounced
utpröva test out
utpumpad worn-out
utradera erase
utradering deletion
Utrakvism Utraquism
Utrecht Utrecht
Utrechtskolan Utrecht School
utreda analyze
utredare investigator
utredning inquest
utredningsman investigator
utrensning purge
utriggare outrigger
utrikes foreign
utrikes- long-distance
utrikesdepartement foreign affairs
Utrikesdepartementet State Department
utrikeshandel foreign trade
utrikesminister foreign minister
utrikesministerium foreign affairs
utrikespolitik foreign policy
utrikesärenden foreign affairs
utrop outcry
utropa call out
utropar exclaims
utrops- exclamatory
utropstecken exclamation point
utrota kill off
utrotande eradication
utrotare exterminator
utrotning eradication
utrotningshotade djurarter endangered animal species
utrotningshotade växtsorter endangered plant species
utrryckt expressed
utrusta equip
utrusta med bless with
utrusta någon med något provide someone with something
utrustad equipped with
utrustad med gifted with
utrustande equipment
utrustning equipage
utrustning för föroreningsbekämpning pollution abatement equipment
utrustning för reglering av utsläpp pollution control equipment
utrustningar equipment
utrymma clear
utrymme space
utrymning evacuation
uträkning calculation
Uträkning -en Compulation
uträtning realignment
uträtta execute
utröna ascertain
utsatt exposed
utsatt dag fixed day
utse delegate
utsedda designated
utseende semblance