Svenska Engelska
László Moholy-Nagy László Moholy-Nagy
László Sólyom László Sólyom
Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas
lee
läcka seep
läcka ut leak out
läckage leakage
läckande leaky
läcker attractive
läckerbit dainty
läckerhet lusciousness
läckert far-out
läckning leakage
Läckö slott Läckö Castle
läder leather
Läder -ret Skin
läderartad leathery
Läderbög Leather subculture
läderfett dubbin
läderfärgad tawny
läderhud dermis
läderimitation leatherette
läderindustri leather industry
Läderlappen Batman
läderrem thong
lädertröja jerkin
läge picture
lägel wineskin
lägenhet apartment
Lägenhet -en -er House
lägenhetsinnehavare householder
läger campsite
lägereld campfire
lägerplats encampment
lägerplatser campsites
läget? what's up
lägg shank
lägga lay down
lägga armarna i kors cross one's arms
lägga av quit
lägga av att använda narkotika kick the habit
lägga benen på ryggen run for it
lägga beslag på appropriate
lägga bort unlearn
lägga fram present
lägga i aska burn off
lägga i blöt soak
lägga i en kista put in a coffin
lägga i lager layer
lägga i saltlake souse
lägga in can
lägga in ett förråd lay in a provision
lägga in i lag pickle
lägga in på sjukhus hospitalize
lägga kakel tile
lägga märke till mind
lägga ned deposit
lägga ned arbetet strike
lägga ner lay down
Lägga ner vapnen Neglected state
lägga nya ledningar rewire
lägga någon till last blame somebody
lägga på put on
lägga på en skatt levy a tax on
lägga på hjärtat look after
lägga på hyllan pigeonhole
lägga på hög pile up
lägga på luren hang up
lägga på skatter impose taxes
lägga rom spawn
lägga rätt reset
lägga sig abate
lägga sig i interfere with
lägga sig i andras angelägenheter nose into other people's business
lägga sig i högra filen get in the right-hand lane
lägga sig i vänstra filen get in the left-hand lane
lägga sig ner lie
lägga sig ut intercede
lägga sig ut för intercede
lägga sin näsa i blöt interfere with
lägga sin röst cast one's vote
lägga sista handen vid finish
lägga skulden på blame on
lägga till annex
lägga tillbaka replace
lägga undan save
lägga upp shorten
lägga upp lager av stockpile
lägga ut lay out
lägga ut arbete contract out
lägga ägg spawn
lägga åt sidan set apart
läggas ned shut down
läggdags bedtime
lägger till adds
läggning disposition
läglig suitable
läglighet timeliness
lägre lower
lägrets camp's
lägst lowermost
lägsta lowest
lägsta utlåningsränta prime rate
läka cure
läkande curing
läkar- medical
läkarcentral group practice
läkare doctor
Läkare -n Hippocrates
Läkare utan gränser Médecins Sans Frontières
läkarkandidat intern
läkarundersökning checkup
läkarvetenskap medicine
läkbar curable
läkekonst medicine
Läkemalvor Althaea
läkemedel medication
Läkemedel -n Medicine
Läkevänderot Valerian
läktare platform
lämna leave
lämna av drop
lämna ett bestående intryck leave a lasting impression
lämna företräde yield
lämna hotell check out
lämna i arv bequeath
lämna i sticket let down
lämna ifrån sig disgorge
lämna in file
lämna in anbud tender for
lämna in en fordran file a claim
lämna kvar leave
lämna mycket övrigt att önska leave much to be desired
lämna någon ifred leave someone alone
lämna obeaktad ignore
lämna offert tender for
lämna som dellikvid trade in
lämna som säkerhet deposit
lämna tillbaka bring back
lämna ut egen verksamhet outsourcing
lämnad åt sitt öde stranded
lämnade left
lämnade exilen exiled
Lämnande grupp Leaving group
lämnar render
lämning relic
lämningar remnants
lämpa adapt
lämpat suited
lämplig proper
lämplig teknik appropriate technology
lämplig tillgång till livsmedel adequate food supply
lämplighet propriety
lämpligt livsmedelsförråd adequate food supply
lämpor cajolery
län county
Län i Sverige Counties of Sweden
länd haunch
länd- lumbar
lända någon till heder be to one's credit
lända till serve as
lända till heder reflect credit on
länder arrive
Länder och platser i Sagan om Drakens återkomst Places in the Wheel of Time series
Länder som deltagit i Eurovisionsschlagerfestivalen Participation in the Eurovision Song Contest
Länders kök Cooking
Ländler Ländler
ländrygg small of the back
ländstycke sirloin
längd length
längd i fot räknat footage
längd i yards yardage
längd- longitudinal
längder lengths
längdgrad longitude
längdhopp broad jump
Längdkontraktion Length contraction
längdlöpning cross-country
längdlöpning på skidor cross-country skiing
längdmått measure of length
Längdåkning Cross country skiing
länge long
länge sedan long ago
Längenbühl Längenbühl
längre further
längre bort further
längre fram in due time
längs alongside
längs kusten alongshore
längs med by
längsgående longitudinal
längsgående stödbjälke cross tie
längsmed alongside
längst farthest
längst bort farthest
längst till höger rightmost
längst ut outermost
längst åt vänster leftmost
längta aspire
längta efter die for
Längta hem Miss
längta till yearn
längta tillbaka till yearn
längtade longed
längtan craving
längtande eager
längtansfull longing
länk connection
länka ihop link
länkade linked
länkande linking
länkar links
Länkkatalog Web directory
Länkröta Link rot
länksystem linkage
länsherre suzerain
länshöghet suzerainty
länspump bilge pump
länsstol Morris chair
Länsstyrelsen County Administrative Boards of Sweden
Länsstyrelsen på Åland Åland State Provincial Office
länstol easy chair
läpp lip
läpp- labial
läppbalsam lip balm
läppfisk wrasse
läppglans gloss
läppja sip
läppja på sip
läppljud labial
läppstift lipstick
lär teachings
Lär dig latin Latin
lär ut teach
lära learn
lära känna meet
lära känna någon make the acquaintance of somebody
lära sig find out
lära sig jobbet learn the ropes of the trade
lära sig utantill learn by heart
lära sig yrkets knep learn the ropes of the trade
lära ut teach
läraktig apt
läraktighet teachability
lärare master
Lärare i rymden Teacher in Space Project
Lärarhögskolan i Stockholm Stockholm Institute of Education
lärarinna educationist
lärd erudite
lärd hindu pundit
lärd kvinna bluestocking
lärd person pundit
lärda scholarly
lärde tutored
lärdom lesson
lärft linen
lärjunge scholar
lärk larch
lärka skylark
lärkträd larch
Lärkträdssläktet Larch
lärling beginner
Lärling -en Pupil
lärlingskap apprenticeship
lärlingskontrakt indenture
läro- doctrinal
lärobok textbook
lärobok i botanik botany
läroböcker primers
lärokurs curriculum
läroplan curriculum
lärorik instructive
lärorikt instructively
lärotid novitiate
läroverk secondary school
läroverkslärare schoolmaster
Lärplattform Virtual learning environment
lärt taught
läs bara read-only
läs mig readme
läs om reread
läs- och skrivkunnighet literacy
läsa read
läsa fel på misread
läsa högt read out
läsa igenom noggrant peruse
läsa in scan
läsa noggrant peruse
läsa om reread
läsa på läpparna lip-read
läsa upp read out
läsare reader
läsarinna reader
läsarna readers
läsbar readable
läsbarhet readability
läsebok reader
läsekrets readership
läser reads
läsida lee
läsk soft drink
läska blot
läskautomat vending machine
läskblock blotter
läskdryck cooling drink
läskedryck soft drink
läskedrycker lemonades
läskig scary
läskpapper blotter
Läskunnighet Literacy
läslig legible
läslighet legibility
läsminne ROM
läsning reading
läspa lisp
läspande lisping
läsplatta e-reader
läspning lisp
läspulpet lectern
läst last
Läsö Læsø
lät sounded
läte cry
lätt easily
lätt att använda user-friendly
lätt att förväxla mistakable
lätt att missförstå mistakable
lätt berusad muzzy
lätt bevakat fängelse minimum security prison
lätt enspännare buggy
lätt färga tinge
lätt fånget, lätt förgånget easy come, easy go
lätt kyss peck
lätt match pushover
lätt mål sitting duck
lätt måltid collation
lätt offer sitting duck
lätt regnskur scud
lätt sak pushover
lätt slag rap
lätt som en plätt easy as pie
lätt stekt rare
lätt tungvikt light heavyweight
lätt tvåhjulig vagn gig
lätt vidröra touch lightly
lätta get
Lätta droger Hard and soft drugs
lätta på relax
lätta på hjärtat get off one's chest
lätta på spänningen ease off
lättad relieved
lättantändlig susceptible
lättantändlig produkt flammable product
lättanvänt easy-to-use
lättar på eases
lättarbetad tractable
lättdemonterad easily disassembled
Lättflyktiga organiska föreningar Volatile organic compound
lättfotad easy
lättfärdigt wantonly
lättförståelighet clarity
lättförstörbar perishable
lätthanterlig obedient
lätthanterlighet obedience
lätthet ease
lätting bum
lättja laziness
lättjefull idle
lättlurad credulous
lättmargarin low-fat margarine
lättnad alleviation
lättpåverkad suggestible
lättpåverkad masspublik admass
lättretad bad-tempered
lättretlig irritable
lättretlighet irritability
lättroad fun-loving
lättrogen credulous
lättrogenhet gullibility
lättsam easygoing
lättsamma easygoing
lättsamt easygoing
lättsinne improvidence
lättsinnig wanton
lättsinnig människa flibbertigibbet
lättsinnighet frivolity
lättskrämd afraid
lättsmält digestible
lättstyrda governable
lättstött irritable
Lättvattenreaktor Light water reactor
lättvikt lightweight
lättvindighet flippancy
lättöl small beer
lävart leeward
läxa assignment
läxa upp dress down
läxor homework
Lääne län Lääne County
Lääne-Viru län Lääne-Viru County
låda receptacle
Lådkamera Box camera
låg mean
låg- off-peak
låga flame
Låga -n Blaze
lågadel gentry
lågenergilampa compact fluorescent lamp
Låggolv Low floor
låghet lowness
låghus- low-rise
lågkonjunktur depression
lågkostnadsbyggnad low-cost housing
lågland lowland
lågnivåteknik low-level technology
lågpris low-cost
lågskotska Scots
lågsniffa buzz
lågstadieskola primary school
lågsvavlig low-sulfur
lågsäsong low season
lågt pris cheapness
lågtemperatur- cryo-
lågtryck depression
lågtrycks- low-pressure
Lågtyska Low German
lågvatten low tide
lån loan
lån mellan bibliotek inter-library loan
låna loan
låna av borrow from
låna till give on loan to
låna ut loan
låna ut till give on loan to
lånade lent
lånande borrowing
lånar borrows
lånat borrowed
lång tall
lång boll rally
lång inrullande havsvåg beachcomber
lång mager kvinna broomstick
lång och gänglig gangling
lång och rak lank
lång och smal spindly
lång person tall person
lång ramsa mouthful
lång räkel broomstick
lång tid long
långa ling
Långa knivarnas natt Night of the Long Knives
Långa marschen Long March
Långa parlamentet Long Parliament
Långben Goofy
Långbens galna gäng Goof Troop
Långbensgroda Agile Frog
långbent leggy
Långbyxa Trousers
långbyxor trousers
långbåge longbow
långdistansare stayer
långdistanslöpning long-distance running
långdragen prolonged
Långfilm -en -ar Live action
långfinger middle finger
långfingrad light-fingered
långfredag Good Friday
Långfredagen Good Friday
Långfredagsavtalet Belfast Agreement
långfristig long-term
långfärdsbuss bus
Långfärdsskridskoåkning Tour skating
Långhornad kofisk Longhorn cowfish
Långhornsrätvingar Ensifera
långhårig shaggy
långivare lender
långkudde bolster
långlivad long-lived
Långnosad sjöhäst Long-snouted seahorse
Långnäbbad kakadua Western Corella
Långnäbbad spov Long-billed Curlew
långpanna roasting pan
långrandig verbose
långrandighet prolixity
långrev trawl line
långsam gradual
långsamhet slowness
långsamt slowly
långsides alongside
långsiktighet sustainability
långskjutande long-range
långstidseffekt long-term effect
långstidsexperiment long-term experiment
långsträckt elongated
långsynt farsighted
långsynthet farsightedness
långsökt farfetched
långt way
långt avlägsen distant
långt borta distant
långt från anything but
långt liv longevity
Långt ner i halsen Deep Throat
Långt s Long s
långtgående far-reaching
långtrafik long-distance traffic
långtråkig humdrum
långtråkig händelse bore
långtråkighet prolixity
Långvingepapegojor Poicephalus
långväga long-range
Långvåg Longwave
Långörad fladdermus Brown long-eared bat
Långörade igelkottar Hemiechinus
lånord loanword
låntagare borrower
lår box
lår- femoral
lårben femur
lårhög thigh-high
lårkaka charley horse
lås lock
låsa lock up
låsa fast tie up
låsa in lock up
låsa med dubbla lås double-lock
låsa sig lock
låsa sig ute lock oneself out
låsa undan lock up
låsa upp unlock
låsas pretend
låsbar lockable
låser locks
låser upp unlocks
låskolv bolt
låsmutter locknut
låsning latching
låsningar lockups
låssmed locksmith
låst locker
låt let
låt bli leave alone
låt gå då very well
Låt göra abort Abortion
låt oss let's
låt vara albeit
låta read
låta bero let rest
låta bestå perpetuate
låta blanda sig mix
låta bli forbear
låta det bli därvid leave it at that
låta det vara nog för i dag call it a day
låta falla drop
låta få bruka give on loan to
låta få veta let know
låta följa med på köpet throw in
låta gå i arv pass on
låta gå ur händerna throw away
låta komma in admit
låta ligga leave
låta lura sig av fall for
låta läcka ut leak
låta mottagaren betala samtalet call collect
låta någon få sin vilja fram let somebody have his own way
låta någon rida på ryggen give someone a piggyback
låta någon vara ifred leave someone be
låta någon vänta stand up
låta något gå ut över någon take something out on someone
låta något vara let something be
låta påskina imply
låta rida ranka dandle
låta rinna av drain
låta saliven rinna dribble
låta sig bevekas relent
låta sig hejdas stop short of
låta skugga put a tail on
låta slippa undan excuse
låta småkoka stew
låta stå och dra infuse
låta tala ut hear out
låta undergå subject to
låta vara keep off
låta vila let rest
låta växa grow
låter letting
låtsad affected
låtsas act
låtsas som om make as if
Låtsaskriget Phoney War
låtsaslek make-believe
låtskrivare songwriter
Lærdal kommun Lærdal
Lærdalstunneln Lærdalstunnelen
Léandre Griffit Leandre Griffit
Léo Delibes Léo Delibes
Léon Léon
Léon Bakst Léon Bakst
Léon Bonnat Léon Bonnat
Léon Bourgeois Léon Bourgeois
Léon Boëllmann Léon Boëllmann
Léon Gambetta Léon Gambetta
Léon Jouhaux Léon Jouhaux
Léon Krier Léon Krier
Léon Minkus Ludwig Minkus
Léon Theremin Léon Theremin
Léopold Senghor Léopold Sédar Senghor
Lítla Dímun Lítla Dímun
Lórien Irmo
löda solder
lödder lather
löddra sig lather
löddrig foamy
lödkolv soldering iron
lödmetall solder
lödning soldering
löfte promise
löftes- promissory
Löftet The Pledge
lögn fabrication
lögnaktig deceitful
lögnaktighet deceitfulness
lögnare liar
Lögnaren Liar paradox
lögndetektor lie detector
lögnerska liar
Lögumkloster kommun Løgumkloster
löjlig stupid
löjlighet ridiculousness
löjligt ridiculously
löjligt liten paltry
löjtnant first lieutenant
löjtnant inom flottan sublieutenant
lök bulb
Lökar Allium
lökformig bulbous
Lökgroda Common Spadefoot
lökklyfta clove
Lökringar Onion ring
löktrav garlic mustard
lökväxt bulbous plant
Lökväxter Alliaceae
lömsk dirty
lömsk blick leer
lömsk flugsvamp death cap
lön remuneration
lön efter skatt take-home
löna reward
löna sig pay off
lönande remunerative
lönebesked pay-slip
lönecheck paycheck
löneförhöjning raise
löneförmån compensation
lönekuvert pay envelope
lönelista payroll
lönepåslag increase
löneslav wage slave
lönlös futile
lönlöst företag wild-goose chase
lönn maple
Lönnar Maple
Lönndörr Secret passage
lönnkrog speakeasy
lönnlig secret
lönnmord murder
lönnmörda kill
lönnmördare killer
lönnmörderska killer
lönnsirap maple syrup
Lönnsläktet Maple
Lönnväxter Aceraceae
lönsam remunerative
lönsamhet cost-benefit
lönsamhetsanalys cost-benefit analysis
löntagare salaried person
löpa run
löpa amok amuck
löpa från outdistance
löpa häck hurdle
löpa risk run the risk
löpa ut stop
löpande band assembly line
löpande text running text
löparbana track
löpare bishop
löparsko running shoe
löparskor running shoes
löpe rennet
löpeld wildfire
löpgrav trench
löpknut slipknot
löpkontakt trolley
löpmage fourth stomach
löpmaska run
löpna curdle
löpning run
löpsedel bill
löptext running text
lördag Saturday
Lörrach Lörrach
lös unattached
lös egendom chattels
lös kragknapp collar button
lös patron blank
lös vägkant soft shoulder
lösa clear up
lösa från release from
lösa in honor
lösa korsord do crossword puzzles
lösa upp unbind
lösa upp en knut untie
lösa ut extract
lösaktig loose
lösaktik kvinna floozie
lösande laxative
lösas upp dissolve
lösbar solvable
lösblads- loose-leaf
lösdrivare vagabond
lösdriveri vagrancy
lösegendom movable property
lösen surcharge
lösenbelägga surcharge
lösenord watchword
lösenpris strike-price
Lösenrummet Ransom Room
lösensumma ransom
lösgiva set free
lösgöra detach
löshår postiche
löskokt soft-boiled
löskoppla disengage
löslig solvable
löslighet solubility
lösligt färgämne dye
lösning answer
lösning av miljöproblem environmental problem solving
lösningar solutions
lösningsmedel solvent
lösnummerförsäljare news-vendor
löspenis dildo
löss lice
lössläppt dissolute
lössläppthet dissoluteness
löst solved
löst från released from
löst prat idle talk
löst sittande baggy
löstagbar detachable
löstand false tooth
Lösvagina Artificial vagina
lösöre movable
löv leaf
lövad leafy
lövfällande deciduous
lövfällning defoliation
lövjord leafmould
Lövopuntia Cuija
lövrik leafy
lövsal bower
lövskog deciduous forest
lövsåg jigsaw
lövsågsarbete fretwork
lövträd deciduous tree
lövtunn wafer-thin
lövverk foliage
Löwchen Löwchen
Lødingen kommun Lødingen
Løgstørs kommun Løgstør
Løkken-Vrå kommun Løkken-Vrå
Lørenskog kommun Lørenskog
Lúcio Lúcio
Lúthien Lúthien
Lü Bu Lü Bu
Lübben Lübben
Lübbenau Lübbenau
Lübeck Lübeck
Lübeck Blankensee flygplats Lübeck Airport
Lüderitz Lüderitz
Lüen Lüen
Lüneburg Lüneburg
Lüneburgheden Lüneburg Heath
Lüscherz Lüscherz
Lütschental Lütschental